مقایسه امکان رشد گیاه ذرت شیرین آبیاری شده با پساب بیمارستانی تصفیه شده توسط گیاهان وتیور و نی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط و عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: اولویت استفاده مجدد از فاضلاب در ایران بیشتر در زمینه آبیاری اراضی کشاورزی می‌باشد. استحصال آب از فاضلاب به عنوان یکی از مهم­ترین فواید استفاده مجدد از فاضلاب­ها، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، محسوب می­شود و استفاده از پساب­ها در بخش کشاورزی باعث، کاهش هزینه تأمین کود کشاورزی، افزایش حاصلخیزی زمین و افزایش تولید محصولات کشاورزی می­گردد. هدف از این مطالعه مقایسه امکان رشد گیاه ذرت شیرین آبیاری شده با پساب بیمارستانی تصفیه شده توسط گیاهان وتیور و نی بود.
 مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و در مقیاس آزمایشگاهی می‌باشد که در آن رشد گیاه ذرت شیرین با پساب بیمارستانی تصفیه شده به روش وتلند توسط گیاهان وتیور و نی در مقایسه با آب شرب مورد بررسی قرار گرفت. جهت کشت گیاه ذرت شیرین از 3 پایلوت (آبیاری با پساب وتلند – نی و آبیاری با آب شرب) با ابعاد طول 100، عرض 50 و ارتفاع 60 سانتی متر با زمان ماند هیدرولیکی 4 روز و خاک حاوی مخلوطی از شن، ماسه و خاک رس استفاده شد. آزمایشات طی دوره­ای سه ماهه انجام گردید. معیار سنجش رشد؛ ماندگاری بیشتر – باردهی و ارتفاع گیاه ذرت شیرین در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد گیاهان ذرت آبیاری شده با هر دو پساب تصفیه شده توسط سیستم وتلند نی و وتیور ماندگاری بیشتری (از نظر سبز بودن) نسبت به گیاهان شاهد آبیاری شده با آب شرب داشتند. همچنین پس از گذشت 3 ماه گیاه ذرت شیرین آبیاری شده با پساب تصفیه شده به کمک گیاه وتیور نسبت به ذرت شیرین آبیاری شده با پساب خروجی از وتلند نی دارای رشد بیشتری به لحاظ ارتفاع، پهنا، رنگ، ریشه و تعداد برگ­های گیاه داشت.
نتیجه گیری : پساب حاصل از سیستم وتیور از نظر مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده به استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران نزدیک بوده در نتیجه می­توان این روش تصفیه را به عنوان راه پیشنهادی جهت آبیاری در بخش کشاورزی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibilityof Sweet Corn Growth,Irrigated With Treated Hospital Wastewater By Vetiver Plants And Reeds

نویسندگان [English]

  • Ali Oughazian 1
  • A`zam Akbarizade 1
  • Hoorieh Naddafi 1
  • Abolfazl Rahmani Sani 2
1 BS Students of Environmental HealthEngineering, Members of Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar,Iran
2 Associate Professor,Environmental Health Engineering, Department of Environmental HealthEngineering, Faculty of Medical Sciences Sabzevar,Iran
چکیده [English]

Background and Aims:The priority of wastewater reusein Iran is in theirrigation ofagriculturallands is. Water extraction from the wastewater is considered as one of the most important benefits of reusing of wastewater, especially in arid and semi-arid areas. Using of wastewater in agricultural fields brings about the reductioninfertilizercosts, promoting of the landfertility and increasing of the agricultural products. This study aimed to compare the sweet corn growth,irrigated with treated hospitalwastewater by Vetiver plants and reeds.
Materials and Methods: This study was apracticalstudyin a laboratory scale in which sweet corn growth, irrigated with treatedhospital wastewaterby Vetiver plantsand reeds using wetlandmethod,compared withthe ones irrigated withdrinking water. 3 pilot plants for sweet corn growth (with wastewaterirrigation) with the lengthof 100 cm, width of 50 cm and a height of 60 cm in a hydraulic retention time of 4 days and the soil containing a mixture of gravel, sand and clay were selected. The studywas performed over a period of three months. Durability,productivity and heightwere considered as the measures ofsweet corn growth.
Results: The results revealed that corn plants irrigated with treated wastewater by reeds and Vetiver wetland system showmore durability (in greenness and verdancy) compared with controlled plants, irrigated with drinking water.Furthermore, after 3 months of sweet corn irrigatedwith treated wastewater by Vetiver plantsshowedmore growth in terms of height, width, color, roots and leaves in comparison with sweet corn irrigated with treated wastewater byreeds.
Conclusion: The wastewater treated and purified by Vetiver System in terms of values and measures are close to the environmental protection agencystandards in Iran and consequently, this purification method can be proposed as a way ofirrigation in the agricultural fields

کلیدواژه‌ها [English]

  • sweet corn
  • Vetiver
  • Hospital Wastewater
  • waste water
  • wetland
  • reed