حذف رنگ دیسپرس زرد 3 از فاضلاب سنتیتکی با استفاده از انعقاد شیمیائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار- ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار- ایران

3 استادیار مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار- ایران

4 نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران. ایران-

5 دانشیار مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار- ایران

چکیده

مقدمه: آلودگی پساب بسیاری از صنایع نظیر صنعت نساجی به دلیل دارا بودن رنگ زیاد، از معضلات بهداشت محیط است، در این مطالعه رنگ زدائی رنگ دیسپرس زرد 3 توسط انعقاد با سه نوع مختلف (کلر و فریک، سولفات فرو و آلوم) آزمایش شد. مواد و روش ها: آزمایش بر روی انعقاد و لخته‌سازی با استفاده از یک دستگاه جار تست انجام شد. pH اولیه آزمایش (2،4،6،8،10) و غلظت رنگ (10،15،20،40،60،80) بعلاوه میزان منعقد کننده (20،40،60،80) در فرآیند انعقاد و لخته سازی بود. آزمایش استانداردسازی با سرعت سریع 200 و 40 سرعت کند برای اهداف مقایسه­سازی استفاده شد. pH   اولیه محلول با استفاده HCL و NaOH  تنظیم شد نمونه‌ها جمع­ آوری شده سانتریفوژ شدند و با اسپکتروفتومتری مدلHach DR 5000  آنالیز شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کلروفریک کارائی بالاتری در حذف رنگ دیسپرس زرد 3 نسبت به سولفات فرو و آلوم داشت. درصد حذف رنگ، pH ، دوز منعقد کننده و غلظت رنگ به ترتیب  24/65درصد، 8، mg /L 40 و  mg /L60 بودند.
نتیجه‌گیری: هیدروکسید‌های آهن باعث خنثی‌ساز شارژ منفی روی مولکول‌های رنگ یا باعث به دام انداختن یون‌های رنگ می‌شود، از این رو جاروب لخته‌ی و یا خنثی سازی بار نقش کلیدی در تقویت حذف رنگ دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of a yellow dispersive dye from synthetic wastewater by use of chemical coagulation

نویسندگان [English]

  • Atefe Mahlajerdy 1
  • Zahra Rezai Ghozal Abad 2
  • Ahmad Allah-Abadi 3
  • Ayoob Rastegar 4
  • Abolfazl Rahmai sani 5
  • Sajede Tahmasebi 1
1 Student of research Committee Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
2 Faculty Member, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
3 Associated of Environmental Health Engineering, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
4 Student PHD of Environmental Health Engineering, Iran University of Medical Sciences, Iran, Iran
5 Associated Professors of Environmental Engineering, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The  effluent  of  textile industries is high  dye fully and  this  is  one  of  most important problems  for  environmental  health engineers. So this study examined the de-colorization of dispersive yellow dye3  by use of coagulation with three different substances (FeCL3 , Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3.
Materials and Method:  Experiments  on  dye  coagulation  and  flocculation  were  performed  using  a  jar  test  apparatus. The initial experimental pH were (2,4,6,8,10), the dye concentration were (10,15,20,40,60,80) and the coagulation rate (20,40,60,80) were in coagulation-Flocculation process. Standardized set of stirring speeds, i.e., 200rpm for rapid stirring and 40 rpm for slow stirring, was used for comparative purpose. The initial pH of the solution was measured using dilute HCl or NaOH solutions (0.01-0.1M). The collected samples were santerified and analyzed by means of UV-visible spectrophotometry MODEL Hach DR 5000.
Result: The results showed that under most cases FeCL3  had significantly higher efficiency in removal of dispersive yellow33 dye in rations to Al2(SO4)3and Fe2(SO4)3 . Also the change of initial pH was always beneficial for enhancing dye removal. The Dye removal, optimum pH, coagulation dosage and initial dye concentration were found to be 65.24%, 8, 60 mg /L and 4 mg/L, respectively.
Conclusion: It seems that iron hydroxides can neutralize the negative surface charges of dye molecules or trap the dye molecules. Therefore, the sweep flocculation and/or the charge neutralization might play key roles in the enhancing dye removal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coagulation
  • flocculation
  • dispersive dyes