تعیین کیفیت آب رودخانه سیلوار همدان بر اساس شاخص کیفی اورگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

چکیده

مقدمه: رشد جمعیت و آلودگی­های ناشی از تخلیه انواع فاضلاب­های شهری، صنعتی و کشاورزی، شیرابه محل­های دفع زباله، باعث گسترش آلودگی منابع آبی و محدودتر شدن این منابع گردیده است. هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت آب رودخانه سیلوار همدان بر اساس شاخص کیفی اورگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) می­باشد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه که از نوع مقطعی می­باشد، پارامترهای: دما، اکسی‍ژن محلول،BOD5 ، کلیفرم مدفوعی، کدورت، نیترات، فسفات، pH، کل جامدات، در طول 12 ماه (مهر1389 تا شهریور 1390) از 6 ایستگاه  که با توجه به 2 عامل مهم یعنی، ورود آلاینده­ها به رودخانه سیلوار همدان و امکان نمونه برداری از رودخانه مشخص شده بود اندازه­گیری گردید و داده­های حاصل از آزمایش با استفاده از شاخص­های کیفی OWQI  تجزیه و تحلیل گردیده و سپس مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزارهای GIS و با توجه به کیفیت موجود در ایستگاه­ها پهنه بندی گردید.
یافته­ها: بر اساس شاخص OWQI در بین ایستگاه­های مورد مطالعه بیش­ترین میانگین شاخص مربوط به ایستگاه شماره (1) می­باشد (04/33) و کم­ترین میانگین شاخص مربوط به ایستگاه شماره 6 می­باشد (55/14). آنالیز آماری نتایج مشخص گردید که رابطه معناداری بین ماه های نمونه برداری و شاخص مورد مطالعه وجود دارد P- value<0/05) (. از نظر شاخص OWQI  آب ایستگاه شماره (1) نسبت به دیگر ایستگاه­ها مناسب­تر بوده و با حداقل تصفیه و تنظیم pH می­تواند به مصرف شرب برسد.
نتیجه­گیری: با پایش عوامل فیزیکی، شیمیایی و میکروبی و همچنین با کنترل شاخص کیفی مذکور در ایستگاه­های مورد نظر، اثرات زیست محیطی آلودگی در قسمت­های مختلف رودخانه مشهود می­باشد. رودخانه با شرایط فعلی به کانال فاضلابرو تبدیل گردیده و ویژگی­های کمی و کیفی آب رودخانه در آن قابل مشاهده نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Of Water Quality In Silvar River Basis On Owqi Index By GIS

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Samadi 1
  • Shahram Sadeghi 2
  • Siavash Mirzaei 3
1 Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health and Center For Health Research, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3 MSc, School of Public Health and Center For Health Research, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: the growth of population and pollutions of discharge types of urban, industrial and agricultural wastewaters, leachate of disposal waste, spread the pollution in  water resources and limited this resources. Survey of pollution and Evaluation of water quality in rivers with OWQI and GIS are effective tools for management of impact of environmental water resource.
Methods & materials: this survey is cross-sectional and quality parameters determined. this parameters is: Temperature, Fecal Coliform(F.C), Biochemical Oxygen Demand(BOD5), Nitrates(NO3), Total Phosphate(PO4), pH, Dissolved Oxygen(DO),Turbidity, total solid(TS(.  Sampling for watershed was carried out over 12 month from 6 station Also this data analyzed with OWQI index, then river basis on quality of water was zoning by GIS .
Results: The average of OWQI between 6 station, the highest average was 33.04, which corresponds to ‘‘very bad’’ quality water at the sampling point 1(best station) and decreased to around 14.55 (very bad quality) at the sampling point 6. The association between sampling month and water quality index was statistically significant (p<0.05). for drinking uses, sampling point 1 were suitable than other sampling points. This station,s water with pH adjustment and primarily treatment can sues for drinking.
Conclusion: With physical, chemical and biological agent monitoring and also with control of water quality indexes this points , we observed impact of environmental pollution in the length of river. This situation of river shown , river changed to wastewater channel and quality and quantity of  water in this river were changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River
  • Silvar
  • Owqi Index
  • GIS