وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب‌های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار، عضو گروه آمار و اپیدمیولوژی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

4 مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

5 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: آلودگی میکروبی منابع آب یونیت­های دندانپزشکی به خاطر نقشی که در بروز عفونت­های خطرناک در افراد با سیستم ایمنی تضعیف شده دارند مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. لذا هدف از این پژوهش تعیین وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب­های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 صورت گرفت.
مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، که در سال 1393 در دانشکده دندانپزشکی و مطب­های خصوصی شهر سنندج انجام شد. در مجموع از ۲۵۰ یونیت فعال سطح شهر در کلینیک­ها و مطب­های خصوصی بصورت تصادفی ۳۱ یونیت و ۱۲ یونیت فعال دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان جهت نمونه برداری انتخاب شد. نمونه­ها بر روی محیط­های اختصاصی کشت داده شد و بعد از ٤٨ ساعت در دمای ٣٧ درجه سانتیگراد تعدادکلنی­های میکروبی شمارش گردید. و در انتها اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که بین سطح باکتریایی یونیت­های موجود در مطب­های خصوصی سطح شهر با آنچه در دانشکده دندانپزشکی فعال هستند تفاوت چشمگیری وجود داشت. بطوری که آلودگی آب هندپیس بعد از فلاشینگ کاهش یافته است. همچنین میانگین آلودگی نمونه­های مطب­ها بیشتر از میانگین آلودگی نمونه­های دانشکده بود.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان دادکه میزان آلودگی آب یونیت­ها بالاست و دندانپزشکان باید به حضور میکروارگانیسم ها توجه داشته و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر ابتلا به عفونت درمیان پرسنل مطب و بیماران انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microbiological Evaluation of Dental Unit Private Office and Dental School in Sanandaj City in 2014

نویسندگان [English]

  • Reza Ali Falahzadeh 1
  • Mohammad Rastegar Khosravi 2
  • Nammam Ali Azadi 3
  • Esmaeil Ghahramani 4
  • Yahya Zandsalimi 5
  • Hamzeh Salahzadeh 5
  • Shahram Sadeghi 5
1 PhD Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Dental School, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Kurdistan Research Center for Social Determinants of Health, Medical School, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
4 Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
5 Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Contamination of dental unit water lines has received a great deal of attraction in recent years mainly due to its role in bacterial infection among immunocom promised and vulnerable people. The purpose of this study was microbiological evaluation of dental units outflow operating in private clinics and the dental units active at dentistry faculty of Kurdistan university, Sanandaj, Iran.
Methods & materials: In this descriptive analytical study the total number of 250 water samples were collected; four specimen per unit. The samples were cultured on the specific media and the number of bacterial colonies were counted after keeping at 37°c for 48 hours.
Results: The result of this study showed no strong indication to claim a significant difference between private clinics and university units in terms of bacterial infections. However, in average the contamination level of the specimens obtained from the private dental clinics was lower than those found from the university’s units. A notable decline of the contamination in handpieces’ water was observed after flushing. Compared to the water of handpieces, the contamination of tap water was also observed to be lower.
Conclusion: The result of this study showed that microbiological level of dental unit water lines is high. The dentists must be aware of the high level of microorganisms in the dental unit's water and thus minimize the risk of infection for both staff and patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbiology
  • Unit water
  • private office and dental school