بررسی تأثیر آموزش شغلی بدو خدمت بر میزان آگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: 1391-1385

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان،ایران

2 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان،ایران

3 کارشناس مرکز آموزش کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان،ایران

چکیده

مقدمه: هرکس در بدو ورود خود به سازمان نیاز به آموزش­های تخصصی مرتبط با وظایف شغلی خود دارد در غیر این صورت موجب لطمه زدن به کار، فعالیت و رفتار فرد می­شود لذا نظر به اهمیت دوره­های آموز شی بدو خدمت،  هدف از مطالعه حاضر، تأثیر آموزش شغلی بدو خدمت بر آگاهی و نگرش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال­های 85 تا91 می­باشد.
مواد و روش­ها:  پژوهش حاضر از نوع مداخله­ای است که بر روی 203 نفر از کارکنان تازه وارد دانشگاه علوم پزشکی کاشان به طریق سرشماری انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه  محقق  ساخته بود که پیش و پس از برگزاری دوره آموزشی به آزمودنی­ها داده شد. اعتبار علمی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن توسط آزمونی پایلوت و با آلفای کرونباخ 87/0 تأیید شد. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 بوسیله آمار توصیفی تحلیل  شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات پیش آزمون، پس آزمون و ارتقاء به ترتیب 55/50 ، 44/65 و 3/15، تعداد دوره­های آموزشی، نیروهای آموزش دیده و واحدهای آموزش دهنده سالیانه 1/4، 14، 29 بود. بیش­ترین و کم­ترین پیش آزمون مربوط به واحدهای انبار دارو و تجهیزات در سال90 و آمار در سال91، بیش­ترین و کم­ترین پس آزمون مربوط به واحدهای بهداشت روان در سال 91 و انبار دارو و تجهیزات در سال90، بیش­ترین و کم­ترین ارتقاء به ترتیب مربوط به واحدهای بهداشت مدارس در سال91 ، آموزش سلامت در سال86 بود.
نتیجه‌گیری: آموزش بدو خدمت در صورت اجرای صحیح،  تأثیر به سزایی در افزایش مهارت­های شغلی کارکنان تازه وارد سازمان­های مختلف دارد لذا توجه خاص سیاستگذاران به آن و لزوم بازنگری سالیانه آن همگام با نیازهای شغلی جدید شاغلین، سبب ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و رضایت کارکنان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of “initial training effect” on health staff knowledge and attitude: Kashan 2007-2013

نویسندگان [English]

  • Zohreh Rajabi 1
  • Monika Motaghi 2
  • Zahra Kachuie 3
1 Manager of Staff Education Center of Kashan university of medical sciences, Kashan University of Medical Sciences ,Kashan ,I.R. Iran
2 PhD of Health Care Management, Kashan University of Medical Sciences ,Kashan ,I.R. Iran
3 Teacher of Staff Education Center of Kashan university of medical sciences, Kashan University of Medical Sciences ,Kashan ,I.R. Iran
چکیده [English]

Introduction:  Everyone on first working days in an organization requires specialized training related to their job duties, in order not to cause any activity and behavioral harm. So، the aim of the present study، is evaluating the effect of “initial education” on knowledge and attitude of Kashan University of Medical Science’s health team in2007-2013.
Methods & materials:  Two hundred and three new employees of Kashan University of medical Science were chosen by census. Study data was gathered by a researcher made questionnaire which was filled by participants as pre- and post-test. The questionnaire was validated by a pilot study. descriptive analysis was done by SPSS 16 software. 
Results:Mean of the pre-, post-test and upgrade scores were 50.55، 64.44، 15.3 respectively. Number of training courses، trainers، annually enforcement units were 41،29،14 respectively. The highest and lowest pre-test is department store drug supplies in 90years and statistics in 91، the  highest and lowest post-test is mental health 91 and  department store drug supplies 90 ، the  highest and lowest promote is school health 91 and health education86.
Conclusion:  Proper “initial training” can effectively increase new employee’s skills. This program requires special attention and annual revision according to new occupational needs. Successful trainings will increase services quality and provide satisfaction for employees. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Since education services
  • the health knowledge
  • attitudes