میزان آگاهی و نگرش مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایلام از تغذیه اطفال در دو سال اول پس از تولد، سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

3 استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

4 مربی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

چکیده

مقدمه: تغذیه صحیح کودکان در دو سال اول زندگی مهم­ترین عامل در تأمین سلامت، رشد و نمو کودکان در سال­های آتی زندگی خواهد بود.  این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایلام از تغذیه اطفال در دو سال اول پس از تولد، در سال 1392 انجام گرفته است.
مواد و روش­ها:  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می­باشد که  با استفاده از پرسشنامه در بین 300 نفر از مادران که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده از بین مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام  انتخاب شدند، انجام گردید. پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش بود  قسمت اول مشخصات پدر، مادر و کودک بود و قسمت دوم پرسشنامه حاوی 12 سؤال مربوط به بررسی آگاهی و 11سؤال مربوط به بررسی نگرش مادران در مورد شیر مادر و تغذیه تکمیلی بود. کلیه داده­ها در نرم افزار  spss-16و با  استفاده از کای اسکوئر و انوا مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بر اساس یافته­های پژوهشی میانگین سن مادران برابر 038/5± 75/29سال بود. نتایج نشان داد که درصد زیادی از مادران دارای آگاهی و نگرش نیمه مطلوبی در زمینه تغذیه اطفال زیر دو سال بودند به طور کلی 3/17درصد از مادران دارای نگرش مطلوب و 3/13درصد از مادران دارای آگاهی مطلوب در زمینه تغذیه اطفال زیر دو سال بودند. نتایج نشان داد که بین سن مادران و نگرش آن­ها در رابطه با تغذیه اطفال زیر دو سال ارتباط معنی دار وجود دارد (05/0 >p ).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه مذکور، درصد زیادی از مادران دارای آگاهی و نگرش نیمه مطلوبی در زمینه تغذیه اطفال زیر دو سال بوده­اند ولی هنوز تعدادی از مادران از آگاهی­های لازم در مورد تغذیه شیرخواران برخوردار نبودند. در اکثر مادران به ویژه مادران جوان میزان نگرش نسبت به تغذیه­ی اطفال در سطح نیمه مطلوب است بنابراین ارائه­ی برنامه­های آموزشی مناسب به آن­ها در زمینه تغذیه اطفال زیر دو سال ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the knowledge and attitudes of mothers referring to health centers of Ilam city about the nutrition of children under two years of age.

نویسندگان [English]

  • Laily Taherinasab 1
  • Babak Rastgari mehr 2
  • Zahra Shafieyan 1
  • Morteza Mnasourian 3
  • Abdolhosein pornajaf 4
1 Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
2 MsC, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran
3 PhD, Assistant Professor of Health Education, Department of Public Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
4 MsC, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
چکیده [English]

Introduction: Having appropriate nutrition for children under two years of age is the most important factor in ensuring the healthy life, growth and development in the following years. The aim of this study was survey of the knowledge and attitudes of mothers referring to health centers of Ilam city about the nutrition of children under two years of age.
Methods & materials:  Three hundred women referring to health centers of Ilam were randomly selected to enroll in this cross sectional study. . The questionnaire was consisted of two parts. The first part was demographic questions and the second had 12 knowledge questions and 11 questions related to attitude of mothers about breast feeding and complementary feedings. The data was analyzed by using spss-16 software, chi-square and ANOVA tests.
Results:  The mean age of participants was 29/75 years. The results showed that 13.3% of mothers had favorable nutrition knowledge, 67.7% were partially favorable and the rest were unfavorable. Also, 17.3% had favorable attitudes, 62% were partially favorable and 20.7% of mothers with children under two years of age had unfavorable attitude about nutrition in two first years of life. The results showed that there is significant relation between age of mothers and attitude toward feeding the children of under two years of age (p< 0/05).
Conclusion: According to the result, the knowledge and attitude is pretty good but some mothers, espicially younger ones, do not have knowledge about nutrition. So, we must pay more attention to this group  and perform appropriate educational programs about nutrition of children under two years of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • attitudes
  • nutrition of children
  • women