میزان استرس شغلی در تکنسین‌های اتاق‌عمل و بیهوشی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اتاق عمل، عضو مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زهدان،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی، عضو مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویی دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زهدان،ایران

3 عضو هیئت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دکترای آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زهدان،ایران

چکیده

مقدمه: تنش شغلی یکی از شایع­ترین عوامل زیان­آور در محیط­­های شغلی محسوب می­شود و سلامت جسمی و روانی افراد را تهدید می­کند. این مطالعه با هدف تعیین میزان استرس شغلی تکنسین­های اتاق­عمل و بیهوشی انجام شده است.
مواد و روش­ها:  این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که بر روی 78 نفر از تکنسین­های اتاق­عمل و بیهوشی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان در سال 1393 انجام گرفت. انتخاب واحدها به روش سرشماری بود.ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه استاندارد استرس شغلی اسیپو بود که شامل دو قسمت، قسمت اول اطلاعات فردی و قسمت دوم آن 60 با سوال در رابطه با استرس شغلی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی(آنالیزواریانس، تی مستقل وکای اسکوئر) کمک گرفته شد. از نرم­افزارSPSS نسخه 15 استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین استرس شغلی در تکنسین­های اتاق­عمل88/20 ± 8/200 و در تکنسین­های بیهوشی 30/25± 24/207 بود، که نشانگر سطح استرس خفیف در این دو گروه می­باشد. شایع­ترین عمل تنش­زا در هر دو گروه دوگانگی نقش گزارش شد. همچنین بیناسترس شغلی با سن(p=0/008) و سابقه­کار(p=0/009) افراد مورد مطالعه رابطه معنی دار مستقیمی یافت شد به گونه­ای که با افزایش سن و سابقه کاری میزان استرس شغلی افزایش یافته است.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه از میان عوامل تنش­زای شغلی، تاثیرگذارترین عامل مربوط به دوگانگی نقش بود، لازم است عوامل مؤثر بر آن شناسایی و تا حد امکان تعدیل شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occupational stress in operating room and anesthesia technicians of ZahedanAli ebneAbitalebHospital

نویسندگان [English]

  • Nazanin yoosefian miandoab 1
  • Enam ol hagh charkhat Gorgich 2
  • Mahdi Rezvani Amin 1
  • Mahnaz Shahrakipoor 3
1 Member of health promotion research center, Faculty of operating room, Nursing and midwifery school, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
2 Student of Anatomy, Member of student research center, Medical school, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3 PHD of statistic & Epidemiology, Faculty of statistic group, Health school, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Job stress is one of the most common hazards in workplaces and threatens employee’s physical and mental health. The purpose of the study is determining job stress in operating room and anesthesia technicians.
Methods & materials:  Seventy eight operating room and anesthesia technicians enrolled in this descriptive-analytical study in ZahedanAli-Ebne-AbitalebHospital in 2014. Data collection tool was theOsipow occupational questionnaire. Data was analyzed by SPSS v.15 software using descriptive and analytical (ANOVA, T-Test, Chi-Square) statistical methods.
Results: Most of the operating room and anesthesia technicians had slight stress. Average score of total stress in surgical and anesthesia technicians was 200.57±20.88 and 207.24±25.30 respectively. The most frequent stressor in both groups was role ambiguity.There is a significant relationship between rate of job stress with age (p=0.008) and work experience (0.009).
Conclusion:Regarding the most importance of job stressors, related to role ambiguity,there seems to be a potential need in considering and modifying these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Stress
  • Stressor
  • Osipow
  • Operating Room Employees