ارزیابی عملکرد تیم پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان بردسکن طی سالهای 91-88

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 PHD مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران

3 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران

چکیده

مقدمه: اجرای برنامه پزشک خانواده با هدف بهبود ارائه و عدالت در دسترسی به خدمات، یکی از ارکان مهم نظام سلامت می­باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد تیم سلامت در اجرای طرح پزشک خانواده در مرکز بهداشت شهرستان بردسکن انجام شد.
مواد و روش­ها:  پژوهش حاضر به صورت توصیفی - مقطعی در 7 مرکز بهداشتی درمانی روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بردسکن خراسان رضوی در سال 1391 به صورت تمام شماری انجام شد. اطلاعات مشتمل بر، ویزیت پزشک و ماما، خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی، میزان ارجاع و پسخوراند از روی فرم­های ثبت اطلاعات مراجعات به مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی مرکز بهداشت شهرستان گردآوری شده و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون "کای دو" و با نرم افزار SPSS18 تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین تعداد افراد ویزیت شده توسط پزشک در سال­های مورد مطالعه  1/11 و میانگین تعداد ارجاع به آزمایشگاه 6/6 بوده است. که این مقادیر در ماه های مختلف سال رابطه معنی داری را نشان ندادند(p-value=0/2 -p-value=0/3) همچنین میانگین درصد ارجاع 6/6 و در ماه­های مختلف اختلاف معنی داری نشان داد.
 (p-value=0/003)
نتیجه‌گیری: روند فعلی عملکرد پزشک خانواده تغییرات زیادی را به لحاظ افراد ویزیت شده و همچنین خدمات آزمایشگاهی نشان نمی­دهد این موضوع می­تواند ناشی از عدم برخورد فعال برای بیماری یابی و ارائه خدمات به مردم باشد علاوه بر این روند نزولی را می­توان به حضور بیشتر پزشک متخصص و مراجعه مستقیم مردم به شهر برای دریافت خدمات نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the performance of family physician in rural health centers, Bardaskan, 2013

نویسندگان [English]

 • Hossein Ebrahimipour 1
 • Seyede Elahe Hosseini 2
 • Payam Mahmoudian 2
 • Ali Vafaee Najar 1
 • Hadi Zomorodi Niat 3
 • Hossein Emamian 3
 • Hajar Haghighi 2
1 ssiatant professor Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran
2 Msc student Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,Iran
3 Msc student Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,Iran
چکیده [English]

Introduction:The administration of family physician program is one of the leading health system corner stones with the aim of improving service delivery and achieving justice. The aim of present study is evaluation the performance of health team in implementation of family physician program in health centers of Bardaskan.
Methods & materials: In this cross-sectional study, 7 rural health centers which were affiliated with Bardaskan health center of Khorasan Razavi enrolled with census sampling method. The information are considered as visit of doctor and midwife, use of laboratory and radiology services, rates of referral and feedback which were collected through registration forms of patient information. In health center, using descriptive statistics, “chi-square” test and statistical analysis wereusedbySPSS 18.
Results:The average number of patients visited by physicians in the study was 11.1 and the average number of references to the laboratorywas 6.6. The different months of the year showed a non-significant relationship (p-value=0.2-p-value=0.3) with these factors. Average percentage of referral was 6.6;there wassignificant difference in different months.(p-value=0.003)
Conclusion:Currenttrends in family physician performance do not show much changein term of visited patients by physicians and using the laboratory services. This could be due to the lack of an active approach in screening and service delivery. The possible reason for downside steps can be due to presence of specialist physician and self-referring ofpatients directly to the city physicians in order to get health services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • family physician
 • referral system
 • visit
 • laboratory services