مقایسه شاخص‌های بیمارستانی قبل و پس از اجرای برنامه حاکمیت بالینی و اعتباربخشی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان- 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق تخصص عفونی اطفال, دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان،ایران

2 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان،ایران

3 دکترای اپیدمیولوژی, دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان،ایران

چکیده

مقدمه: حاکمیت بالینی، به کارگیری ساز و کارهای حاکمیتی برای انجام درست کار در زمان و مکان مناسب به شیوه­ای صحیح برای بیماران به منظورکسب حداکثر نتایج بالینی می­باشد. در این راستا، اعتباربخشی یکی از ابزارهای ارزشیابی سیستم­های بهداشتی درمانی به خصوص بیمارستان­ها است که در ایران نیز در صدر اولویت­های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. لذا هدف از مطالعه­ی حاضر تاثیر برنامه­های حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی بر شاخص­های عملکردی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393 می­باشد.
مواد و روش­ها: این پژوهش، از نوع توصیفی می­باشد. اطلاعات شاخص های عملکردی، جهت سال 1388تا 1390بعنوان قبل، و سال­های 1390 تا 1392بعنوان بعد از اجرای برنامه­های حاکمیت بالینی و اعتباربخشی بیمارستان شهید بهشتی کاشان به صورت سرشماری انتخاب شد. برای جمع اوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته مشتمل بر 16 شاخص عملکردی بیمارستان استفاده شد. جهت استخراج نتایج از نرم افزار spss نسخه 16 و آزمون اماری T-Test استفاده شد (P-Value<0/05).
یافته‌ها: مقایسه شاخص­های عملکردی بیمارستان شهید بهشتی کاشان, قبل و بعد از اجرای برنامه حاکمیت بالینی و اعتباربخشی نشان داد، شاخص­های نسبت تخت فعال به ثابت، فاصله چرخش تخت در بیمارستان جنرال، ضریب اشغال تخت فعال، میزان مرگ و میر نوزادان، میزان عفونت بیمارستانی، نسبت فوت به کل بستری شدگان، مرگ و میر بعد از عمل جراحی، میزان رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی در بخش­های بستری و میزان برگزاری کمیته­های بیمارستانی مطابق با دستورالعمل به طور معنی­داری بهبود داشته است (05/0>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، می توان با تقویت شاخص­های عملکردی بیمارستان در جهت رسیدن به استانداردهای مطلوب و نیز  شناسایی نقاط ضعف و قوت بیمارستانها، خدماتی با کیفیت بالاتر به بیماران و جامعه ارائه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compression of clinical indicators before and after the implementation of clinical governance and accreditation programs in Beheshti Hospital – 2012

نویسندگان [English]

  • mohammadreza Sharif 1
  • Monika Motaghi 2
  • Mojtaba Sehhat 3
1 Associate Professor Kashan University of Medical Sciences, Kashan University of Medical Science, Kashan, I.R.Iran
2 Ph D of health care management, Kashan University of Medical Science, Kashan, I.R.Iran
3 Ph D of epidemiology, Kashan University of Medical Science, Kashan, I.R.Iran
چکیده [English]

Introduction: Clinical governance is the application of mechanisms at the right time and place to do tasks for patients properly and obtain maximum clinical results. In this regard, accreditation is an assessment tool of health systems, especially hospitals, that is a top priority of the ministry of health and medical education in Iran. So the aim of the present study is the impact of clinical governance and accreditation programs on performance indicators in Kashan Beheshti Hospital in 2012.
Methods & materials: This is a descriptive study. Data were gathered by census from 2009 to 2011 as pre- implementation of clinical governance and accreditation programs and 2011 to 2013 after utilization of it in the Kashan Shahid Beheshti Hospital. A validated check list including 16 indicators was used. SPSS 16 was applied, using t-tests to do statistical analysis (P-Value<0/05)
Results:Comparing indices of health care management before and after implementation of clinical governance and accreditation programs revealed that the ratio of active beds to constant beds, beds turnover in a general hospital, beds occupancy rate, infant mortality rate, hospital infection rates, rate of death to total hospitalized patients, mortality after surgery, patients' satisfaction to hospital services in hospitalization wards and extent of organizing committees  according to the has significantly improved (P-Value<0/05).
Conclusion:According to the results of research by reinforcing performance indices, in order to achieve the desired standards and identify weaknesses and improving strengths, higher quality of service should be providedfor patients and society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accreditation
  • Clinical Governance
  • performance Indicators