ارزیابی شدت روشنایی محل کار و ارتباط آن با سندرم بینایی چشم در کاربران لپ تاپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با افزایش استفاده از انواع رایانه­ها، شیوع سندرم دید رایانه­ای در کشور ما نیز در حال افزایش است که به نظر می رسد در آینده به یکی از مسائل مهم بهداشتی جامعه تبدیل شود، بنابراین ارزیابی شدت روشنایی محل کار و ارتباط آن با  سندرم بینایی چشم در کاربران لپ تاپ به یک امر ضروری تبدیل شده است.
مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی می ­باشد که در بین 125 نفر از دانشجویان سالم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده بود، انجام شد. میزان خستگی چشم دانشجویان توسط پرسشنامه استاندارد شده خستگی چشم کاربران پایانه های تصویری(VDT)  که پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 75/0 تعیین شده بود و میزان شدت روشنایی بوسیله لوکس متر Hagner(model:EC1) اندازه گیری و داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی (تحلیل واریانس یک طرفه و پیرسون) در نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد تحت مطالعه 23 سال بود و از این بین 64 درصد افراد را مردان و 36 درصد را زنان تشکیل می دادند. میانگین وانحراف معیار نمره خستگی چشم و شدت روشنایی عمومی محل کار کاربران به ترتیب برابر M=2.48 (S.D=0.87) و  M=164.12 LUXو( S.D=47.25) که نشان دهنده خستگی چشمی متوسط (نمره 37/2-88/3 ناحیه خستگی متوسط) در بین کاربران می باشد. میانگین سوزش چشم در بین کاربران 6/89درصد و افرادی که نیاز به مالش و ماساژ چشم داشتند 88درصد، سنگینی پلک چشم و فشار در چشم، اشک ریزش و خشکی چشم به ترتیب 8/84درصد، 84درصد، 8/72درصد، 72درصد بود و همچنین بین شدت روشنایی و خستگی چشم رابطه معنی دار یافت گردید(p<0.05).
نتیجه‌گیری: شیوع مشکلاتی چون سوزش و اشک ریزش، احساس خشکی و خستگی چشم به شکل قابل ملاحظه ای بالاتر است که با توجه به گستردگی روزافزون استفاده از کامپیوترها در محیط های اداری و خانگی، نیاز به برنامه ریزی و تحقیق در جهت تشخیص و دلایل ایجاد این اختلالات و درمان مناسب آن بیش از پیش احساس می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the intensity of general lighting and it’s association with computer sight syndrome in laptop users

نویسندگان [English]

  • Somaye Bolghan Abadi 1
  • Habib Alah dehghan 2
1 Occupational Health Engineering Department, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Occupational Health Engineering Department, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction:Increasing use of computers causes an increase in the outbreak of the computer-sight syndrome. The purpose of this research is examining users’ eyes, fatigue Laptops and lighting, which is considered to be one of the most important hygiene issues. So evaluation of this factor for laptops users’ health has become very important issues.
Methods & materials: This research is descriptive, analytical cross-sectional study. A survey was conducted on 125 students of Isfahan University of Medical Sciences in 2013, in order to evaluate eye fatigue of students (the reliability of the questionnaire was reported 0.75 using the Cronbach's Alpha method), lighting intensify and the relationship between these. Lighting intensity measured in the user workstation by photometer Hagner (model: EC1) and also fatigue Questionnaire was used for measuring eye fatigue, the collected data were analyzed using descriptive – statistical test (one – way ANOVA  and person) by SPSS software.
Results: Approximately 64 percent of the study population was male. This study indicated that there is significant relation between lighting and eye fatigue. The standard deviation and average of users’ eyes fatigue and the intensity of general lighting were repectively as: (M=2. 48, S. D=0. 87) و (M=164. 12 LUX, S. D=47. 25). The most predominant symptom was burning eyes, which were reported by approximately 89.6. Eye discomfort, tearing and dry eye were respectively reported by 84%, 72.8%and 72%.
 
Conclusion: The results of this research proved that complaints such as eye burning and tearing, sensation of dry eye, asthenopia and problems were obviously more prevalent in VDUS. According  to the extensive usage of computers, laptops at home and work, planning is needed to identify the causes and provide appropriate solving

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eyes fatigue
  • Laptop users
  • illumination