بررسی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر توانمندی‌های افراد مبتلا به محدودیت‌های حسی - حرکتی (یک مطالعه‌ی کتابخانه‌ای)

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه فن‌آوری اطلاعات عمده‌ترین محور توسعه و تحول در جهان است. عدم دسترسی به آن موجب عقب-ماندگی و بهره‌مندی از آن باعث توانمندسازی می‌گردد. یادگیری الکترونیکی بهترین و مؤثرترین شیوه برای مشارکت مبتلایان به اختلالات حسی- حرکتی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. لذا این مطالعه با هدف یادگیری الکترونیکی بر توانمندی‌های افراد مبتلا به محدودیت‌های حسی- حرکتی انجام شد.
روش جستجو: جهت دسترسی به اطلاعات، پژوهشگران با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی در پایگاه‌های اطلاعاتی و کتابخانه‌های مجازی لاتین و فارسی Scopus,Elsevier, PubMed ,Sid,Irandoc, و Magiran، در بازه زمانی سال های 2014-2010 تعداد 26 مقاله را با توجه به، کلید واژه‌های معلولیت(Disability) و یادگیری الکترونیکی(E-Learning) به صورت ساختارمند استخراج کرده و پس از بررسی کامل در نهایت 16 مقاله مرتبط با موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
نتیجه گیری: یادگیری الکترونیکی در این گروه باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، تقویت انگیزه، افزایش امید به زندگی، ایجاد فرصت‌های شغلی و مشارکت اجتماعی بیشتر آن‌ها می‌گردد. با تسهیل دسترسی آن‌ها به خدمات و اطلاعات، مزایای این فن‌آوری نوین، تمامی وجوه زندگی آنان دستخوش تغییر خواهد شد. در این محیط، اشتغال که معمولا” وابسته به تحرک در دنیای حقیقی است به کسب و کار الکترونیکی بدون وابستگی‌های جسمی مبدل می‌گردد و ارتباط اجتماعی که برای افراد عادی نیازمند جابجایی و حضور فیزیکی است، جای خود را به نشست‌های چند رسانه‌ای می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of e-learning on the abilities of people with sensory-motor limitations (A library study)

نویسندگان [English]

  • ali tajabadi
  • javad ganjlo
چکیده [English]

Introduction:Nowadays, information technology is the main axis of development and evolution worldwide. Inaccessibility will lead to backwardness, while achieving to technology will lead to empowerment. E-learning is the best and most effective way to engage people with sensory-motor disorders in cultural, social and economic fields. Therefore, this study aimed at evaluating the effect of E-learning on the performance of people with sensory - motor disabilities..
Methods & materials: Between 2010 and 2014, 26 articles were found by searching “disability” and “electronic learning (E-learning)” as keywords in Scopus, Elsevier, PubMed, Sid, Irandoc, and Magiran databases. After full review, 16 articles were chosen to be analyzed.
Conclusion:E-learning in saves costs, increase productivity, enhances motivation, increases life expectancy; provide employment opportunities and social participation. By facilitating access to information and services, the benefits of new technology will change all aspects of their lives. In this field, the jobs which are related physical activities in real word will convert to e-business which is free of physical activities. Also, social communication for the common people which require mobility and physical presence will be converted to multimedia session

کلیدواژه‌ها [English]

  • E
  • Learning
  • Limitations
  • Sensory
  • Motor