دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 32، فروردین 1394، صفحه 1-68 (32) 
آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی-درمانی شهرستان خواف در مورد بیماری ایدز

صفحه 42-52

سهیل حسنی پور ازگمی؛ سید محمود سید خرمی؛ فرزاد خدامرادی؛ مرتضی عرب زوزنی