آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی-درمانی شهرستان خواف در مورد بیماری ایدز

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پرسنل بهداشتی درمانی به دلیل شرایط کاری ویژه جزء مهم‌ترین گروه‌های در معرض خطر ابتلای ناخواسته به اچ آی وی/ایدز می‌باشند. هدف مطالعه ما تعیین سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان خواف در مورد بیماری ایدز می‌باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 235 نفر (144 مرد و 91 زن) از پرسنل بهداشتی درمانی در سطح شهرستان خواف به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه‌ای بدون نام دارای چهار بخش؛ بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک، بخش دوم شامل سوالات مربوط به آگاهی شرکت کنندگان در مورد عامل بیماری، راههای انتقال، علائم بالینی، تشخیص، درمان و راه های پیشگیری از آن (24 سوال)، بخش سوم مربوط به نگرش شرکت کنندگان در مورد بیماری (12 سوال) و بخش چهارم مربوط به عملکرد شرکت کنندگان در مورد بیماری، انجام گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه با اندازه گیری آلفای کرونباخ ارزیابی گردید (0.87=α). تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار SPSS 18 با روش‌های توصیفی و تحلیلی و توسط آزمون‌های کای دو، تی-تست و همبستگی انجام شد.
یافته‌ها: 61.27% شرکت کنندگان در مطالعه را مردان تشکیل می‌دادند. میانگین سنی افراد 5.6±35.6 بود. پرسنل بهداشتی درمانی بسته به نوع شغل سطح متفاوتی از آگاهی، نگرش و عملکرد در مورد بیماری ایدز داشتند (47.5% دارای آگاهی خوب، 37.1% دارای آگاهی متوسط بودند. در مشاغل سطح پایین‌تر در سیستم بهداشتی درمانی که بطور بالقوه‌ای در خطر بیماری قرار دارند سطح دانش، آگاهی و عملکرد بطور معنی داری پایین‌تر می‌باشد (0.005p˂) که امری نگران کننده است. میزان آگاهی در بین کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد بود.
نتیجه گیری: سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی درمانی بطور کلی در حد نسبتا خوبی قرار داشت. در مشاغل سطح پایین که دارای تحصیلات دانشگاهی نیستند استفاده از روش‌های توام آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge, Attitude and Practice of Healthcare workers about HIV/AIDS in Khaf City

نویسندگان [English]

  • Soheil Hasani Poor
  • Seyyed Mahmoud Seyyed Seyyed Khorrami
  • Farzad Khodamoradi
  • Morteza Arab Zozani
چکیده [English]

Introduction: Because of the special working conditions, healthcare workers are the most at-risk groups for HIV/AIDS. The aim of this study was to determine the knowledge, attitude and practice of health/medical workers about HIV/AIDS.
Methods & materials: We conducted a descriptive–analytical study of 235 samples (144 men, 91 women) of healthcare personnels in Khaf city. The sample was selected by multi-stage cluster sampling method. Data collected anonymously through a questionnaire consisting of four sections, including ; demographic information and questions about knowledge, attitudes and individual performance. The reliability was assessed by Cronbach's alpha (α =0.87). Data analyzed by SPSS 18 software using descriptive, analytical and t-test, χ2 and regression methods.
Results: Most of the study participants were male (61.27%). The average age of participants was 35.6±5.6. Most of the study participants were workers of health houses (17.9%). Knowledge, attitude and practice were different about HIV/AIDS depending on job nature. From the study population, 47.5% had good knowledge, 37.1% had moderate and the other had poor knowledge. Knowledge, attitudes and behavior in lower-level positions in the health care system, which are also potentially at risk, are significantly lower (p˂0.005). Knowledge and practice was better among female than male staff.
Conclusion: In general, Knowledge, attitude and practice level of health personnel was fairly good. A combination of training methods to improve knowledge, attitudes and preventive behaviors is needed in low-level jobs which do not have a college education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Attitude
  • Practice
  • HIV/AIDS
  • Khaf