مقایسه‌ی اضطراب و ابعاد آن در بیماران همودیالیزی با افراد سالم

نویسندگان

چکیده

مقدمه: نارسایی‌های مزمن کلیوی از جمله بیماری‌هایی هستند که نه تنها سلامت جسمی بلکه ابعاد دیگر سلامتی را نیز به مخاطره می‌اندازند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اضطراب و ابعاد آن در بیماران همودیالیزی با افراد سالم بود.
مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی و روش آن مقطعی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه بیماران تحت درمان با همودیالیز بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهر الیگودرز در سال 1393 بودند که از میان آن‌ها به عنوان نمونه، تعداد 40 بیمار به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین، تعداد 40 نفر نیز از میان همراهان این بیماران که از نظر سن، جنسیت و تحصیلات با نمونه‌ی مورد نظر همتاسازی شده بودند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. هر دو گروه با پرسش‌نامه‌ی اضطراب چهار سیستمی (FSAQ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات اضطراب و ابعاد آن در گروه بیمار نسبت به گروه سالم بالا بود. همچنین، نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره حاکی از این است که میانگین نمرات گروه بیمار در اضطراب احساسی، شناختی، رفتاری و بدنی تفاوت معناداری با گروه سالم داشت (01/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Four systems anxiety assessment in hemodialysis patients

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hosseinpour
  • , Lale Samiei
  • Asqar Alizadeh
چکیده [English]

Introduction:Chronic kidney disease is a life threatening disease which affects every aspects of human life. Comparison of anxiety and it’s aspects in hemodialysis patients with healthy individuals is the purpose of this study.
Methods & materials:Every patient’s undergoing hemodialysis in Aligudarz Imam JafarSadiq hospital in 2014, were the study population of this retrospective cross sectional study. By convenience sampling 40 patients were chosen. Forty individuals were chosen from the patient’s visitors which were as same gender, age and education as the patients were chosen as control group. Both groups filled four-system anxiety inventory (FSAQ). Multivariate analysis of variance was used for statistical analysis.
Results: The results showed that the average anxiety grades in patients undergoing hemodialysis were higher than healthy individuals. The average grade of patients in all four dimensions of emotional-cognitive-behavioral and physical was significantly differ from healthy individuals (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Four systems anxiety
  • Chronic kidney Disease
  • Healthy Individuals