مقایسه اثر بخشی ریلکسشین پیشرونده و تحریکات ریتمیک نوری بر میزان آرامش دانشجویان

نویسنده

چکیده

مقدمه: هدف این تحقیق مقایسه دو روش تحریکات ریتمیک نوری و ریلکسیشن پیش رونده بر میزان آرامش دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی بود.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع تجربی بوده که بر روی 40 نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای بود. گروه نمونه 2 کلاس از دانشجویان ترم اول دانشکده مدیریت بود که به تصادف از بین 4 کلاس ترم اول این دانشکده انتخاب شدند. برای گروه اول (کلاس اول) 20 دقیقه تحریکات پریودیک نوری و برای گروه دوم (کلاس دوم) 20 دقیقه ریلکسیشن پیشرونده اجرا شد. فشار خون و ضربان قلب آزمودنی‌های هر دو گروه قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از روش کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS v15 تحلیل شد.
یافته‌ها: تحلیل نتایج نشان داد که میزان آرامش ایجاد شده (میزان کاهش ضربان قلب و فشار خون) بوسیله روش تحریک پریودیک نوری با روش ریلکسیشن پیشرونده تفاوت معنی داری ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق می توان به جای روش ریلکسیشن از روش تحریک پریودیک نوری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of progressive relaxation and periodic visual stimulation on depth of relaxation of students

نویسنده [English]

  • beheshtiyan Mohammad
چکیده [English]

Introduction:The aim of this research was to compare the effectiveness of progressive relaxation and periodic visual stimulation on depth of relaxation.
Methods& materials: This experimental study was conducted on 40 students of managemet faculty of allameh tabatabaee university. Method of sampling was Random cluster sampling. Sample group was 2 classes of freshmen students of management faculty of allameh tabatabaee university whom were randomly selected from 4 classes of freshmen students. Subjects of the first group(first class) received a 20 minutes progressive relaxation and subjects of second group (second class) received a 20 minutes periodic visual stimulation. Before and after intervention, blood pressure and heart rate of subjects of both groups were taken.Data was analysed by covariance analysis with SPSS v15 sotfware.
Results:Results showed that there were no difference between depth of relaxation (blood pressure and heart rate) of two groups.
Conclusion: According to results of this research, we can use periodic visual stimulation instead of depth of relaxation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RELAXATION
  • progressive relaxation
  • periodic visual stimulation
  • Students