تأثیر آموزش امید درمانی بر رضایت از زندگی و سرزندگی زنان سالمند

نویسندگان

چکیده

مقدمه:: سلامت سالمندان، یکی از مسائل بهداشت در اکثر جوامع است. لذا هدف ما در این پژوهش بررسی تأثیر آموزش امید درمانی بر رضایت از زندگی و سرزندگی زنان سالمند است.
مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر نیمه تجربی است. جامعه‌ آماری این پژوهش را کلیه‌ی زنان سالمند روستای سراب در سال 1393 تشکیل می‌دهند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای تعداد 30 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه‌ی این پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش مقیاس رضایت از زندگی دینر و پرسشنامه سرزندگی دسی و رایان می‌باشد. قبل از انجام مداخلات پیش‌آزمون در خصوص هر دو گروه اجرا شد؛ سپس، جلسات آموزشی به مدت 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ی، در طول دو ماه در خصوص گروه آزمایشی اجرا گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های از تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار spss نسخه ی 20 استفاده شد.
یافته‌ها: مقایسه‌ی نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه‌ها ، تأثیر آموزش امید درمانی بر رضایت از زندگی و سرزندگی زنان سالمند را تأیید کرد (001/ 0= P-value).
نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت آموزش امید درمانی بر رضایت از زندگی و سرزندگی زنان سالمند مؤثر است؛ لذا به منظور افزایش سلامت سالمندان، لزوم آموزش این مهارت‌ها ضرورت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of hope therapy on life satisfaction and vitality of elderly women.

نویسندگان [English]

  • jafarm Sharifi
  • maryam Shahbazi
  • maryam Godarzian
چکیده [English]

Introduction:Elderly health is a health problem in most communities. The purpose of the following research is to study the effect of hope therapy on life satisfaction and vitality of elderly women
Methods& materials: This is a Quasi-experimental study; enrolling all the rural elderly women in Sarab Village in 2014. Study population includes 30 of the population who were chosen through multistage random sampling. Study instruments included Diener Satisfaction with life scale and Desi and Ryan vitality questionnaires. Both groups were given pretests before the training. Then the experimental group was trained 8 sessions, each session lasting for 90 minutes, during the two months. Covariance analysis was used to analyze the data by use of SPSS software.
Results: Comparing the results of pre-test and post-test in groups, confirmed the efficiency of hope therapy on life satisfaction and vitality of elderly women( P-value = 0.001).
Conclusion: Therefore we can conclude the hope therapy education is effective on life satisfaction and vitality of older women, therefore, in order to increase the elderly health, training these skills seems nessesary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope therapy
  • Life Satisfaction
  • vitality
  • women elderly