ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی کارگران بخش بارگیری کارخانه قند به روش چارت های ارزیابی حمل دستی بار

نویسنده

چکیده

مقدمه: اختلالات اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار، شایع‌ترین بیماری‌ها و آسیب‌های شغلی را در کارگران حمل دستی بار تشکیل می دهد. این مطالعه با هدف تعیین ریسک اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران بخش بارگیری به روش چارت‌های ارزیابی حمل دستی بار انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی در سال 1392 بر روی 65 نفر از کارگران کارخانه قند در اصفهان اجرا شد. در این مطالعه از پرسشنامه نوردیک به منظور بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و از روش MAC برای ارزیابی وظایف حمل دستی بار استفاده شد. اطلاعات وارد نرم افزار SPSS نسخه 20 شد و از آمار توصیفی برای گزارش فراوانی‌ها و آزمون اسپیرمن و کای دو آنالیز داده‌ها انجام شد.
یافته‌ها: طبق نتایج حاصل از پرسشنامه نوردیک، طی 12 ماه گذشته، بیش‌ترین فراوانی ناراحتی اسکلتی عضلانی مربوط به نواحی کمر (8/73درصد)، زانو (6/64درصد) و دست و مچ دست (4/58درصد)، شانه (7/47درصد) می‌باشد. براساس نتایج چارت ارزیابی حمل دستی بار، بالاترین درصد سطح ریسک مربوط به سطح ریسک 3 و سپس 4 و کم‌ترین 1 بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، مداخلات ارگونومیکی بایستی روی طراحی مجدد وظایف حمل دستی بار، بهبود شرایط فیزیکی محیط کار و فراهم نمودن ابزارهای ارگونومیکی مناسب معطوف گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk assessment of musculoskeletal disorders in sugar factory worker by manual handling assessment chart

نویسنده [English]

  • Somaye bolghanabadi
چکیده [English]

Introduction:Work-related musculoskeletal disorders are considered as one of the most common occupational diseases and injuries. The aim of the study was to assess prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSD) and to investigate manual material handling (MMH) tasks by manual handling assessment (MAC) chart among sugar factory workers.
Methods& materials:This descriptive-analytic study was conducted on 65 workers in a sugar industry in Isfahan in 2013. Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) and concise MAC chart were used to gathering required data. Then, the obtained data was analyzed using SPSS-20 software and applying descriptive statistics and Pearson correlation test and Chi-square test.
Results: Lower back, knee, hand and shoulder symptoms were found to be the most prevalent problems among the workers studied with prevalence rate of 73.8%, 64.6%, 58.4 and 47.7% respectively in recent years. According to the results the highest level of risk related to the risk level 3, then 4. The lowest risk level was level 1.
Conclusion: Regarding to results of the study, ergonomics interventions should focus on redesign of MMH tasks, improvement of workplace physical conditions and providing ergonomics instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manual Material Handling
  • Musculoskeletal disorders
  • MAC (Manual handling assessment chart)