ارزیابی رعایت استانداردهای آزمایشگاههای تشخیص - طبی واحدهای خصوصی و مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 92

نویسندگان

چکیده

مقدمه: آزمایشگاه‌ها نقش مهمی در تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌ها دارند. بیشک بدون استفاده از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع بیماری‌های عفونی و آلرژی‌ها یا مبارزه با بیماری‌های ژنتیکی امکان پذیر نمی باشد. با توجه به اهمیت لزوم رعایت الزامات تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر آن شدیم تا در این مطالعه به ارزیابی رعایت استانداردهای آزمایشگاه‌های تشخیص - طبی واحدهای خصوصی و مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 92 بپردازیم.
مواد و روش‌ها: نوع مطالعه توصیفی مقطعی است. آزمایشگاه‌های خصوصی (8 آزمابشگاه) و مراکز آموزشی علوم پزشکی (5آزمایشگاه) از نظر رعایت استاندارد کنترل کیفیت با چک لیست کنترل کیفی (164 سوال و 11 بخش) که مورد تایید وزارت بهداشت بود مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. و جهت توصیف دادهها از روش‌های آمار توصیفی و 16 SPSS استفاده شد.
یافته ها: از بین 11 شاخص چک لیست، بیشترین امتیاز آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی مربوط به خرید (92.33) و انبارش (95) بود و کمترین امتیاز در آزمایشگاه‌های دولتی مربوط به ارتباط با سایر آزمایشگاه‌ها (58 درصد) و درآزمایشگاه‌های خصوصی مربوط به شناسایی و رسیدگی خطاها )83.33 ( بود. میانگین امتیاز از نظر رعایت اکثر موارد چک لیست پایین‌تر از میانگین شاخص استاندارد بود بجز در مورد خرید و انبارش که بالاتر از شاخص استاندارد بود.
نتیجه گیری: در مجموع در آزمایشگاه‌های خصوصی بیشترین اختلاف میانگین با چک لیست استاندارد مربوط به شناسایی و رسیدگی خطاها و در آزمایشگاه‌های دولتی مربوط به ارتباط با سایر آزمایشگاه‌ها بود. با توجه به عملکرد پایین آزمایشگاه‌های خصوصی و دولتی، مدیریت و برنامه ریزی صحیح جهت رسیدن به سطح استاندارد و افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیتهای آزمایشگاه‌ها ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of quality control standards in private and public medical diagnostic laboratories and educational centers of Sabzevar University of Medical Sciences in 2013

نویسندگان [English]

  • ehsan sohrabi
  • saeed yajan
  • mohammad ali yaghubi far
  • Seyed Ehsan Saffari
چکیده [English]

Introduction:: Medical diagnostic laboratories play an important role in diagnosis, treatment and prevention of diseases. There is no doubt thatwithout assisting oflaboratories, conserving public health, preventingoutbreaks of infectious and allergic disease or preventing genetic diseases is impossible. According to the importance of the need to comply with the requirements specified by Ministry of Health and Medical Education; we decided toassess control standards in private and public medical diagnostic laboratories and educational centers of Sabzevar University of Medical Sciences in 2013.
Materials and Methods: This is a cross sectional study (descriptive and analytic) in which 5 private medical diagnostic laboratories and 8 training centers were selected. The quality control standards were reviewed and compared.
Results: From 11 items of the questionnaire the two following items, Buying and storing, in both private and public laboratories gained the highest priorities with 95% and 92.33% in private and governmental laboratories respectively. The lowest scores were related to relation with other laboratoriesin governmental laboratories (58%) and identifying the errors (83.33%) in private laboratories. In all cases, governmental laboratories and training centers were rated lower than private labs.
Conclusion: This study showed that both private and public laboratories’ score were lower than standards. Governmental laboratories were rated lower than private labs. In private laboratories, testing quality control and in the governmental laboratories, relation with other laboratories should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical diagnostic laboratories
  • Quality control
  • Laboratories’ standards
  • Private laboratories