دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، مهر 1393 (30) 
گزارش یک مورد: جسم خارجی نفوذی در ریه

صفحه 11-15

فرزاد عبداللهی پور؛ محمد زارعی؛ امین ایراندوست


ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392

صفحه 16-25

محمدسعید غلامی؛ محدثه معتمد جهرمی؛ احمدرضا مرتضوی؛ علیرضا مولازاده؛ عبدالله درویشی؛ حمیدرضا دولتخواه؛ اختر بردبار؛ رقیه قدسی