ارزیابی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در پرستاران بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1391

نویسندگان

چکیده

مقدمه : عفونت بیمارستانی یکی از معضلات قرن حاضر می باشد. طی سالهای اخیر بکارگیری روش های تهاجمی از یک سو باعث نجات انسانها شده است و از سویی دیگر با ایجاد عفونت های مقاوم و شدید بیمارستانی پی آمدهای مرگ بار بسیاری را به دنبال داشته است. لذا، هدف این پژوهش بررسی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در پرستاران می باشد.
مواد و روش: این پژوهش از نوع مقطعی است. جامعه پژوهش را 78 پرستار شاغل در بخش های داخلی - جراحی بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار در سال 1391تشکیل دادند. عملکرد کارکنان در خصوص پیشگیری از عفونت از طریق پرسشنامه و چک لیست با روش خود اظهاری توسط پرستاران بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت.
یافته ها:میانگین سن پرستاران 89/4 ± 43/30 سال بود. 7/50 درصد پرستاران عملکرد مناسبی در مورد شستشوی دست و در مورد رعایت احتیاطات استاندارد نیز از عملکرد متوسط برخوردار بودند.
نتیجه گیری:با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر عملکرد محدود و متوسط و نیازهای آموزشی اکثریت پرستاران در کنترل عفونت های بیمارستانی و نیز ارتباط معنی دار دوره های آموزشی با کیفیت عملکرد اکثر پرستاران، ضروری ست تا مسؤولان در فراهم نمودن شرایط لازم جهت افزایش آگاهی و بهبود عملکرد پرستاران اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the level of infection control among nurses in Vasei Hospital of Sabzevar in 2012

چکیده [English]

Introduction: Hospital infection is on of the most important problems which is considered by health care centers. In one hand interventioal methods saved people’s lives in recent years but on the other hand a lot of resistent nosocomial infections caused numerous deaths.The purpose of this study was to Evaluate of the level of infection control among nurses in Vasei Hospital of Sabzevar .
Materials and methods: This cross-sectional study includes 78 nurses working in surgical wards in teaching hospitals in Sabzevar in 2012. Conduct and practice of infection prevention workers investigated Through questionnaires and ckecklists by self-reported method. Data analysis was performed using descriptive statistics.
Results: The average age of nurses was 89/4 ± 43/30 years old. 7/50% of the performance of standard precautions and proper hand washing and the performance was good.
Conclusion: According to research findings based on limited performance and training needs, more attention is necessary to provide conditions to promote nurse’s knowledge about infection control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uremia
  • nurses
  • prevention
  • Nosocomial infection