موانع برقراری ارتباط مناسب پرستار با بیمار در بیمارستان‌های آموزشی شهر سبزوار

نویسندگان

چکیده

مقدمه :درمانگران و به ویژه پرستاران که مدت زمان زیادی را با بیمار سپری می‌کنند مکرراً نیازمند به برقراری ارتباط با بیمار می‌شوند، با این حال، بسیاری از پرستاران به دلیل برخی موانع این مهارت‌ها را در بالین و در تعامل با بیماران استفاده نمی‌کنند. شناخت موانع ارتباط مؤثر پرستار- بیمار از دید هر دو طرف سبب می‌شود که مسیر اقدامات برای برطرف کردن موانع را روشن نماید. هدف از این پژوهش تعیین موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران می‌باشد.
مواد و روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که در سال 1391 در دو مرکز آموزشی درمانی شهر سبزوار صورت گرفته است. نمونه‌های مطالعه شامل 80 پرستار که به روش در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه پژوهش‌گر ساخته جمع آوری شد، در مجموع 23 معیار در سه بخش کلی، تحت عناوین کلی (موانع مربوط به پرستار، موانع مربوط به بیمار، موانع مربوط به محیط) تعیین شد.
یافته ها:در خصوص موانع ارتباطی مربوط به پرستار مواردی از جمله زیاد بودن حجم کار پرستار در بخش،کمبود پرستار به نسبت بیمار ، انجام ندادن درست وظایف بوسیله سایر کارکنان بیمارستان ، دلسردی و بی علاقگی پرستار نسبت به کسب مهارتهای ارتباطی ، کمبود اطلاعات و مهارت پرستاران در زمینه ارتباط مناسب با بیمار مهم تر بودند. از موانع ارتباطی مربوط به بیماران اضطراب، نگرانی و ناراحتی جسمی بیمار و دخالت‌های زیاد همراهیان مهم تر بودند و از مهمترین موانع مربوط به محیط، محیط شلوغ بخش و غیر بهداشتی بودن اتاق بیماران را می‌توان نام برد.
نتیجه گیری:این مطالعه نشان داد که موانع ارتباط مناسب پرستار- بیمارشامل موانع مربوط به پرستار، موانع مربوط به بیمار و موانع مربوط به محیط است. بنابراین مدیران بخش درمان بایستی تلاش خود را برای حذف یا تعدیل مهم ترین عوامل مربوط به هر سه حیطه (پرستار، بیمارف محیط) معطوف و متمرکز نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing barriers toeffective Nurse-patient communication in educational hospitals of Sabzevar

نویسندگان [English]

  • abdolghader asarrodi
  • narjes heshmatifar
چکیده [English]

Introduction: Therapists and especially nurses -who spend lots of their time with patients, frequently need to communicate with them. However, many nurses don’t use these skills in clinical practice and in communication with patients because of some barriers. Recognition of the barriers toeffective nurse-patient communication from their point of view could facilitate the actions need to be taken in order toremoving them. This study aimed to evaluate barriers to effective nurse-patient’s communication from nurses and patients’ viewpoints.
Materials and methods: This is a descriptive analytic studyand total participants of 80 nurses and 80 patients participated from two educational hospitals of Sabzevar city in 2011. Study participants were selected by convenience sampling. Data were collected through a researcher made questionnaire. Total of 23 benchmarks in three main parts, with general titles of: barriers related to nurses, patients and environment were determined.
Result: Barriers to communication related to nurses such as "overload ofnursing works in wards", "lesser number of nurses than patients", "correct duties not to be done by other hospital staff", "being uninterested in learning communication skills", "lack of nursing information and skills about effective nursing – patient communication", were the main barriers to effective communication. Important barriers to communication related to patientswere such as "Anxiety", "physically concerns", "interventions" and the most important barriers related to environment were "a crowded environment" and "unsanitary patient’sroom ".
Conclusion: This study showed that barriers to effective nurse-patientcommunication include barriers to nurses, patients and environment. Thus, health managers
should put their attempts on eliminating or modifying the most important barriersannounced inthese three fields (nurses, patients and environment).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • Nurse
  • Patient
  • Effective communication