بررسی فشارخون و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در جمعیت شهری مهاباد در سال 1393

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مطالعات مختلف نشان داده‌اند که فاکتورهای مختلفی می‌تواند با فشارخون ارتباط داشته باشد به نظر می‌رسد یکی از این فاکتورها افزایش وزن بدن باشد. هدف از این مطالعه بررسی فشارخون و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در جمعیت شهری مهاباد بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی– تحلیلی از نوع مقطعی است که در سال 1393 در جمعیت شهری مهاباد انجام پذیرفت. 2763 نفر زن و مرد مشارکت داشتند. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی و در دسترس بوده است. میزان سطوح فشارخون بر طبق معیارهای JNC7 (هفتمین گزارش انجمن کمیته ی بین المللی پیشگیری، تشخیص، ارزیابی و درمان فشارخون خون بالا) و همچنین معیارهای شاخص توده بدنی بر اساس آخرین طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت مشخص گردید. پایگاه‌های سلامت در سه نقطه از شهر (شمال، جنوب و مرکز شهر) احداث گردید و مشخصات دموگرافیک، فشارخون و شاخص توده بدنی توسط دانشجویان پرستاری آموزش دیده جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام گرفت و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس استفاده شد.
یافته ها: 48.2درصد افراد مورد مطالعه زن و51.8درصد مرد بودند از نظر فشارخون بین دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. اما میانگین شاخص توده بدنی در زنان (5.47±28.9) بیشتر از مردان (4.2±26.19) بود (001/0=.(p از کل مشارکت کنندگان 40.72درصد در محدوده اضافه وزن و 32.32درصد چاق بودند. علاوه بر این در میان شرکت کنندگان 46.39درصد در مرحله پیش فشارخون و 19.93درصد دارای فشارخون بالا بودند. از نظر شاخص توده بدنی، 18.60 درصد افرادی که در محدوده پیش فشارخون سیستولیک و 17.01 درصد مبتلایان به پیش فشارخون دیاستولیک، دارای اضافه وزن و 7.16 درصد مبتلایان به پرفشاری خون، چاق بودند. بر اساس نتایج ارتباط معنی داری بین سطوح فشارخون و شاخص توده بدنی مشاهده گردید (001/0>P، 282/0=r).
نتیجه گیری: با توجه به مشاهده ارتباط مثبت و معنی دار بین فشارخون و شاخص توده بدنی پیشنهاد می‌گردد افراد باید توجه بیشتری به فعالیت فیزیکی و تغذیه و شاخص توده بدنی خود داشته باشند، که باید تغییر در شیوه زندگی خود ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of hypertension and hypertension and its association with body mass index (BMI) in Mahabad city in 2014

چکیده [English]

Introduction:: Several studies have shown that various factors are associated with hypertension. It seems that obesity is one of these factors. Evaluation of hypertension and hypertension and its association with body mass index (BMI) in Mahabad city was the aim of this study.
Materials and Methods: This cross sectional study was conducted in urban population of Mahabad city in 2014. Total of 2763 male and female participants had participated in this study by use of non random sampling. Blood pressure levels was determined according to JNC7 (The Seventh Report of the International Committee of the Association of Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure) criteria and standards for BMI was determined according to the latest World Health Organization classification. Health facilities werebuilt in the city (north, south and center of the city)and demographic characteristics, blood pressure and BMI were collected by trained nursing students. Data was analyzed by SPSS 20 software using frequency distribution, percentage and test mining Pearson correlation and ANOVA tests.
Results: About 48/2% of study participants were female and 51/8% were male.There wasn’t any significant difference in case of blood pressure between genders. The mean BMI score in women (28/9 ± 5/47) washigher than the men (26/19 ± 4/2)(p= 0/000). about 40/72% of participants were overweight and 32/32% were obese. Moreover among participants, 46/39% of them were pre-hypertensive and 19/93% had high blood pressure. In terms of BMI, 18/60% of systolic pre hypertensive participants and 17/01% of diastolic pre hypertensive participants were overweight;7/16% of participants with hypertension were obese. According to the resultsthere was a meaningful relation between blood pressure levels and BMI (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood Pressure
  • body mass index
  • Mahabad