ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا - 1392

نویسندگان

چکیده

مقدمه: سلامت روان از جنبه‌های مؤثّر بر ابعاد متفاوت زندگی بوده و هوش معنوی نیز به عنوان زیر بنای باورهای فرد، او را در حل مشکلات در سطح ارزشی یاری می‌دهد؛ مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی 370 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1392 به روش نمونه گیری در دسترس و آسان شرکت کردند. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، سلامت عمومی گلدبرگ 28 سوالی و پرسشنامه هوش معنوی بدیع در چهار بعد: اعتقادی، مقابله با مشکلات، سجایای اخلاقی، خودآگاهی و عشق استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های تحلیل واریانسANOVA ، تی تست و همبستگی پیرسون تحلیل گردید.
یافته ها: سلامت عمومی و هوش معنوی همبستگی معنی داری داشتند (0.52 r=-و 0.001( p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between student’s spiritual intelligence and general health in Fasa university of medical sciences – 2013

چکیده [English]

Introduction:: mental health is a character that affect on different component of life and Spiritual intelligence as the foundation of one's beliefs assists him in solving problems in the level of value. The purpose of this study was to examine the relationship between SI and general health in students of Fasa University of Medical Sciences (FUMS).
Materials and Methods: In this cross-sectional study in 2013, 370 students of FUMS were studied by a convenience sampling method. Demographic data, Goldberg general health questionnaire- 28 and spiritual intelligence questionnaire in four domains: Doctrinal, Deal with problems, Moral character, Consciousness and love were used. Data were analyzed via SPSS version 18 and analysis of variance ANOVA, t-test and Pearson correlation was done.
Results: General health was correlated with spiritual intelligence (r=-0.52, p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • general health
  • student