ارزیابی میزان انس با قرآن، کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر به بررسی کیفیت زندگی، میزان انس با قرآن و ارتباط آن‌ها با برخی از اطّلاعات دموگرافیک در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می‌پردازد.
مواد و روش‌ها:این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی بر روی 85 نفر از کارکنان حوزه آموزش، فناوری و تحقیقات، دانشجویی فرهنگی ‌دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392 انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (SF-36) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته انس با قرآن بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار STATA نسخه 11 استفاده شد. در همه آنالیزها سطح معنی داری 0.05در نظر گرفته شده و آزمون فرضیه ها دو طرفه می‌باشند. از آزمون‌های t‏-student و آنالیز واریانس جهت مقایسه میانگین‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها: در این مطالعه تعداد 26 نفر (31درصد) مرد و تعداد 59 نفر (69درصد) زن بودند همچنین میانگین سنی افراد شرکت کننده 35.8 با انحراف معیار 7.75 سال بود. میانگین کیفیت زندگی کارکنان 67 و میانگین انس با قرآن آن‌ها 41 برآورد گردید بین این دو متغیر ارتباط معنی داری مشاهده نشده است. در بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی میانگین بعد سلامت روانی نسبت به سایر ابعاد کم‌ترین مقدار را داشت اما افراد از نظر سلامت روان در سطح متوسط و در سایر ابعاد کیفیت زندگی در سطح خوب قرار گرفتند. متغیر جنسیت با میزان انس با قرآن ارتباط معنی‌دار آماری داشت ( 0001/0 P-value < ).
نتیجه گیری: در مجموع کیفیت زندگی در کارکنان در سطح خوب و میزان انس با قرآن در سطح متوسط برآورد گردید. بنابراین به‌نظر می رسد برنامه‌های قرانی بایستی به صورت مداوم و برای همه گروهای کارکنان با کیفیت های زندگی مختلف اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment Intimacy with the Quran, the quality of life and Factors related of them

چکیده [English]

Introduction: This study examined the quality of life, level of Intimacy with the Quran and their relation to some demographic data on employee Sabzevar University of Medical Sciences.
Materials and methods: This study is a descriptive - analytical study of 85 employees in 1392 Sabzevar University of Medical Sciences. questionnaire collected information includes a health-related quality of life (SF-36) questionnaire and Intimacy with the Qur'an. For data analysis software STATA version 11 was used. In all analyzes, the significance level of 0/05 considered to be two-sided hypothesis test. Student t-test and ANOVA were used to compare the means.
result: In this study, 26 members (31%) men and 59 (69%) were female, the average age of 35/8 ,SD 7/75 years. Average quality of life for employees, 67% and 41% respectively out of their Intimacy with Qur'an. There is no significant relationship between these two variables. In the study of aspects quality of life, mental health had the lowest mean. However members was in the middle level of mental health and other aspects of quality of life was good. Between intimacy with Qur'an and gender Significant correlation was found. (P-value< 0/0001)
Conclusion: Overall quality of life employees was good and the intimacy with Qur'an employees at the moderate level respectively. So it seems that the plan of Quran must continuously performed for all employee groups in University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Intimacy with the Quran
  • Employees