بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان (12-18ساله) شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد در سال 1386

نویسندگان

چکیده

مقدمه: از آن‌جایی که هر دوره از زندگی متأثّر از دوران قبل وتاثیر گذار بر دوران بعد می باشد، در این میان نوجوانی و بلوغ یک نقطه عطف و مرحله مهمی از رشد و تکامل فرد به شمار می آید. با توجه به نقش حیاتی الگوی غذایی روی حفظ و ارتقای سلامتی این مطالعه به منظور تعیین الگوی غذایی نوجوانان دانش‌آموز شهر سبزوار و مقایسه آن با هرم غذایی استاندارد انجام شد.
روش مطالعه: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشدکه بر روی 389 دانش آموز مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرسبزوار در سال که به‌صورت نمونه گیری تلفیقی (طبقه ای وخوشه ای) بعد از کسب اجازه وتکمیل فرم پرسش‌نامه به طور مصاحبه حضوری و روش چهره به چهره با دانش آموزان اطلاعات لازم کسب گردید. دریافت گروه های غذایی از طریق پرسش‌نامه یادآمد24 ساعته خوراک (یادآمددوروزه) و بسامد خوراک کسب گردید. سپس داده ها طبق راه های مقیاس خانگی ودرصد خوراکی به سرونیگ وگرم تبدیل شده وارد spss گردید.
یافته ها: دراین مطالعه (42.4درصد) 165 نفر پسر و(57.6 درصد) 224 دختر شرکت داشتند میانگین سنی آنها 1.59 ±15.20 سال وزن 11.07 ± 49.17کیلوگرم و قد (10.64 ± 159.41) سانتی‌متر بود. دراین مطالعه (37%) 144 دانش آموز مقطع راهنمایی و(63%) 245 دانش‌آموز مقطع متوسّطه شرکت داشتند. میانگین دریافت لبنیات مقطع راهنمایی 2.09± 3.81 سروینگ و در مقطع دبیرستان 1.95 ± 3.27 سروینگ، میانگین دریافت گوشت در مقطع راهنمایی 1.11± 1.82 سروینگ و در مقطع دبیرستان 0.85 ± 1.49 سروینگ ، میانگین دریافت غلات در مقطع راهنمایی8.63 ±14.76 سروینگ و در دبیرستان 7.97 ± 14.54 سروینگ ، میانگین میوه جات در مقطع راهنمایی 1.13± 1.94 سروینگ و در دبیرستان 1.20± 2.14 سروینگ ، میانگین دریافت سبزیجات در مقطع راهنمایی 0.97± 1.25 سروینگ و در دبیرستان 1.09 ± 1.32 سروینگ، میانگین دریافت قندها و چربی ها در مقطع راهنمایی 6.21 ± 10.20 سروینگ و در دبیرستان 6.56 ± 11.14 سروینگ بود.
نتیجه گیری: براساس مطالعات فوق میانگین دریافت گروه‌های قندها و چربی ها و غلات در دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر سبزوار بیشتر از حد استاندارد و میانگین دریافت گروه های گوشت، میوه جات، سبزیجات کم‌تر از حد استاندارد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Nutritional Patterns of Adolescent Students (12-18years) in Sabzevar and Comparing it with the Standard Food Pyramid in 2006

نویسندگان [English]

  • Keramati
  • Delbari
  • Kooshki
  • Akaberi
چکیده [English]

Background and Purpose: Health fulfillment depends on planning and attention to all factors influencing it. Oral dental health is one of the 11 slogans of 21st century, and one of the earlier PHC components. Also, DMFT is a simple, fast and reliable index in determining oral-dental health. Grade 3 of primary school is the bridging period between deciduous and permanent dental growth, characterized with mixed teeth making DMFT possible. Therefore, this study was conducted to determine the oral-dental health status of students using DMFT index in Gonabad, Iran.
Material and methods: In this descriptive cross-sectional study, all grade 3 students of primary schools (529 students) were examined and interviewed for oral-dental health status under the supervision of a dentist. The study instruments were a checklist of DMFT index, a questionnaire, disposable mirror, and a special catather. Data were analyzed in SPSS with t-test, correlation coefficient and ANOVA.
Results: 51.2% of the sample were male and 49.8% female. Also, 77.3% used tooth-brush and only 8.32% applied dental floss. Student dmft in research was 3.86±1.11, and DMFT was 1.04±.22, that showed no significant differences across gender. Students with no caries were 8.3%. One-way ANOVA showed a significant relationship between brushing frequencies and the index. Also, household and parental education indicated a significant relationship with DMFT.
Conclusion: The results showed that oral-dental health status of grad 3 students of Gonabad primary school follow the nationwide pattern, and seems fairly optimal; also, CF has no significant difference with the national index but ranks average in relation with WHO goals. Scheduled efforts for KAP improvement, resource allocation, also revision in the administration, cost-effectiveness of some measures such as fluoride therapy, etc seem necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral
  • dental health; Students; DMFT index; CF index