بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی ازصنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اختلات اسکلتی – عضلانی از شایع ترین عوارض ناشی از کار در بین شاغلین واحد های تولیدی به حسای می ید .
وضعیتهای نامناسب بدن در حین فعالیتهای شغلی از جمله عوامل خطر مؤثر در بروز و یا تشدید این گونه اختلالات می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعح توصیفی مقطعی که با هدف بررسی وضعیت بدنی شاغلین در خطوط تولید یکی از شرکتهای
تولید کننده ماشینهای الکتریکی سنگین با استفاده از روش RULA انجام شد از پرسشنامه نوردیک استفاده شد.
یافته ها: بررسی امتیازات نهایی RULA نشان داد که اسکور نهایی 15.8%شاغلین 1و 2بوده یعنی در صورتی که وضعیت بدنی برای مدت طولانی تکرار نشود،در حد پایین قابل قبول است و 13.2% اسکور4 بوده یعنی باید تحقیقات دقیق و بیشتری صورت گرفته و احتمالا تغییرات نیز لازم است،همچنین 7.9%اسکور 5 و 15.8% اسکور 6 و 47.4% شاغلین اسکور 7 را به خود اختصاص داده اند. بین اسکور رولا و وزن رابطح معنی داری وجود دارد( 0.01>p)و اسکور رولا در متاهلین افزایش یافته و این  ارتباط معنی دار است (0.05>p).نتیجه گیری: وجود اسکورهای بالای 5 نشان دهنده لزوم اصلاح ایستگاههای کاری مربوطه در ینده نزدیک است، ضمن اینکه
که اسکور 7 بیان کننده پوسچرهای خطرناک است و ایستگاههای کاری باید فورا" اصلاح و طراحی مجدد صورت گیرد. میتوان
گفت افزای وزن قرار گرفتن در پوسچرهای خاص (غلط)را تشدید میکند، ضمن اینکه بالابودن اسکور در متأهلین می تواند به
دلیل مشغله فکری زیاد و توجه کمتر به تحرک بدنی و ورزش در کارگران متاهل مربوط باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of workers’ physical status in a heavy electrical machinery manufacturing industry by RULA method

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hasan Rakhshani
  • Reza Hekmat Shoar
  • Samira Hosseinzadeh
چکیده [English]

Introduction: Musculoskeletal disorders are one of the most common complications of manual labor in employees of manufacturing units. Inappropriate body conditions during occupational activities are effective risk factors for occurrence or exacerbation of these disorders.
Materials and methods: Postural status of workers in the production lines of a heavy electrical machinery manufacturing unit was evaluated by RULA method using the Nordic Questionnaire. Findings: Evaluation of final RULA scores showed that the final score in 15.8% of workers was 1 or 2, which means that the postural status is acceptable if it is not repeated for long periods of time. On the other hand, 13.2% of workers got a score of 4, meaning that there should be more careful assessment and some changes may be required. Also, the scores 5, 6, and 7 were observed in 7.9%, 15.8%, and 47.4% of workers, respectively. There was a significant relationship between RULA score and body weight (p<0.01). RULA score was higher in married workers than in single workers, and this correlation was statistically significant (p<0.05). Conclusion: Presence of scores greater than 5 indicate the need for modification of work stations in the near future. Also, scores of 7 indicate a dangerous posture and require immediate modification and redesign. Weight gain can exacerbate the risk of specific (wrong) postures, while the higher scores in married workers might indicate more mental preoccupations and less attention to physical activities in those workers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RULA
  • Musculoskeletal disorders
  • Nordic
  • Heavy industries