ارزیابی داده های کیفی

نویسنده

چکیده

تحقیقات کیفی قسمتی مهم از پژوهش در علوم انسانی را شامل می شوند و در سال های اخیر این رویکرد در پژوهش های علوم پزشکی رونق یافته است. اعتبار و اعتماد داده ها در تحقیق کیفی یکی از چالش برانگیزترین مسائل موجود در این روش است. حقیقت این است که محققین کیفی نیز همانند محققین کمی به دنبال استحکام داده های خود هستند و برای این منظور شاخص هایی نیز در نظر دارند. بیشترین اشاره در متون مرتبط، به نظرات گوبا و لینکلن (1994) اختصاص دارد که چهار شاخص اعتبار، اعتماد، تأییدپذیری و انتقال پذیری را برای آن ذکر کرده اند. این مقاله به توضیح این چهار معیار و راه های دستیابی به آن ها و افزایش استحکام داده ها می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of qualitative data

نویسنده [English]

  • Mohaddeseh Mohsenpour
چکیده [English]

Qualitative studies are important parts of research in human science and, in recent years, this approach has flourished in medical research. Validity and reliability of data is one of the most challenging problems in qualitative studies. The truth is the qualitative researchers, like quantitative researchers, seek to strengthen their data and for this purpose they take some indicators into consideration. Most of the citations in the relevant literature refer to Goba and Lincoln (1994), who have mentioned 4 indicators, namely credibility, dependability, confirmability and transferability. This study explains these four indicators with the ways they can be achieved in order to improve data integrity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative data
  • Trustworthiness
  • Credibility
  • Dependability
  • Confirmability
  • Transferability