بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب شرب روستاهای بخش داورزن شهرستان سبزوار در پاییز سال 1390

نویسندگان

چکیده

مقدمه: آب آشامیدنی باید از جنبه های مختلف (فیزیکی، شیمیایی، میکروبی) دارای کیفیت مطلوبی باشد. ناخالصی های شیمیایی بیشتر از حداکثر مجاز توصیه شده در آب شرب باشد، در دراز مدت موجب بروزه ضایعات غیر قابل جبرانی برای انسان خواهد شدآب شرب بخش داورزن شهرستان سبزوار از آب هی زیرزمینی و منابع مختلف تأمین می شود. به دلیل متغییر بودن سفره های برداشت و همچنین اثر متفاوت فصول مختلف سال بر روی آب سفره ها، بررسی میزان وتغییرات پارمترهای مهم فیزیکی وشیمیایی ومیکروبی این بخش برای اطلاع از وضع قابلیت شرب بودن آن اجتناب ناپذیر می کند. مواد و روش ها: نوع مطالعه،یک مطالعه توصیفی مقطعی است در پاییز سال 1390 در بخش داورزن شهرستان سبزوار تعداد 39 نمونه از شیرهای توزیع آب شرب برداشت و پارمترهای فیزیکی وشیمیایی ومیکروبی وضعیت (کدورت،PH،نتریت، سولفات، فسفات،قلیائیت،سختی کل،کلر باقی مانده ،TDS،کلرور،سدیم،پتاسیم،میکروبی) در آزمایشگاه دانشکده بهداشت بر طبق روشهای استاندارد و داده ها با آزمون های آماری SPSSوExlle مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل ازآنالیزنمونه ها که به صورت جداول ونمودارها آورده شده است چنین برآورد گردید pH همه نمونه ها در دامنه (2/8-8/6) بود واز مجموع 13 منبع 4 منبع کلر باقیمانده آزاد آنها از میزان استاندارد کمتر بود. از لحاظ میکروبی و فسفات 3 منبع مشکل داشت. از لحاظ کلرور،سختی،پتاسیم،سدیم،سولفات،کدورت و TDS1منبع مشکل داشت در حالی که رنج نیتریت وقلیائیت در همه منابع در دامنه استاندارد بود.
بحث و نتیجه گیری: کلاس های توجیهی برای آبداران روستاها برای نحوه کلرزنی به منابع، با توجه به خصوصیات و ویژگی های هر منبع، مقدار، زمان وتعداد دفعات کلرزنی با دقت بیشتر انجام شود. به دلیل اینکه بیشتر مشکلات موجود مربوط به بحث کلرزنی می باشد. علت افزایش عوامل شیمیای و میکروبی با توجه به مطالعات اداره آب ناحیه شهرستان سبزوار مربوط به بافت زمین در منطقه بوده که به دلیل وجود سنگ های آهکی در منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Physical, Chemical and Microbial Quality of Drinking Water in Davarzan Province Villages of Sabzevar in Authomn 2010

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Karrabi
  • Mohsen Hasanabadi
  • ali Alinejhad
  • Ramezanali khamirchi
  • yaser Tabaraee
چکیده [English]

Background and objective Chemical impurities of drinking water higher than standard values can result in irreversible harms in long term. Due to the variety of drinking water aquifers and the effect of seasons on water quality, evaluation should be performed to ensure the acceptable quality of drinking water. This study was performed to evaluate the content and changes of important physical, chemical and microbial parameters of drinking water in Davarzan province of Sabzevar.
Methods This descriptive study was performed on 39 samples obtained from drinking water distribution taps in Davarzan province of Sabzevar in autumn 2010. Physical, chemical and microbial parameters including turbidity, PH, nitrite, sulfate, phosphate, alkalinity, total hardness, chlorine residual, total dissolved solids (TDS), chloride, sodium, potassium and microbes. Laboratory evaluation was performed based on standard measurement methods. Data were analysed using SPSS and Excel softwares.
Results PH of all samples ranged between 6.8 and 8.2. Chlorine residual was lower than standard in 4 out of 13 evaluated containers. Three containers had microbial and phosphate problems while one container had nonstandard chlorine, hardness, potassium, potassium, sodium, sulfate, turbidity and TDS. Nitrite and alkalinity was within standard range in all containers.
Conclusion Since most of the observed problems were related to chlorination, educating local water distribution workers on the process of chlorination based on containers’ characteristics, time, containers’ volume and chlorination frequency is necessary. The high presence of chemicals and microbial agents might be due to the existence of limestone in water aquifers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physiochemical
  • microbial
  • Drinking Water