بررسی سن بارداری در مادران مصرف کننده و غیر مصرف کننده مکمل های بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی سبزوار در سال 90

نویسندگان

چکیده

مقدمه: به دنیا آمدن نوزاد سالم نتیجه بارداری سالم وخاتمه حاملگی درموعد مقرراست.عوامل زیادی بر زایمان پیش ازموعد یا پس ازآن تاثیر می گذارد. یکی ازاین عوامل به گفته ماماها و متخصصین مکمل های بارداری است. با توجه به این که زایمان زودرس ودیررس می تواند صدمات جبران ناپذیری به نوزاد وخانواده تحمیل نماید لذا، باید این عوامل را شناسایی وتا حد ممکن از میزان آن کاست. هدف ازپژوهش حاضر بررسی سن بارداری درمادران مصرف کننده مکمل های بارداری و غیر مصرف کننده می باشد.مواد و روش: جمعیت مورد مطالعه مادرانی بودند که در سال 90 زایمان کرده وجهت دریافت مراقبت به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار مراجعه کرده بودند. نمونه مرکب از158 مادر مصرف کننده مکمل های بارداری و 46مادرغیرمصرف کننده، بود. داده ها با استفاده ازچک لیستی که دراختیارمادران قرارگرفته بود واطلاعات موجود درپرونده های خانوار مادران موجود درمراکز بهداشتی درمانی به دست آمد. اطلاعات توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های یو من ویتنی ،آزمون کروسکال-والیس وکای دوبا حدود اطمینان 95%مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها : از204نمونه مطالعه 77.5%مصرف کننده مکمل های بارداری و22.5%غیرمصرف کننده، بودند. میانگین وانحراف معیارسن بارداری در گروه مصرف کننده مکمل های بارداری 18.07±272.37 روز و درگروه دیگر 17.6±273.93روز بوده این اختلاف معنی دار نبود.
ازنظرمشخصات دموگرافیک ، BMI ،تعداد بارداری قبلی، وزن تولد نوزاد، نوع زایمان، تعداد سقط اختلاف معنی داری دیده نشد. فقط می توان میزان هموگلوبین هفته 30-26 در دو گروه مورد مطالعه را معنی دار دانست که در گروه مصرف کننده بیشترازگروه دیگربود. جزوزن هنگام تولد که با افزایش سن بارداری افزایش می یافت بین سن بارداری و سایرمتغیرهای مذکوررابطه معنی داری نبود.
بحث و نتیجه گیری : با توجه به یافته های این مطالعه مشخص شد، مصرف یا عدم مصرف مکمل های بارداری تاثیری روی سن بارداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of pregnancy supplements usage in women referred to Sabzevar health care centers in 2011

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hasan Rakhshani
  • Kazem Maskani
  • Malihe Behnami Nejad1
  • Nasrin Fazel
  • Samira Ghalenovi
چکیده [English]

Introduction: many factors can affect premature or delayed labor. One of these factors, as suggested by gynecologist and obstetrics, is pregnancy supplements. As premature and delayed labor can be harmful for infants and his family, we have to identify such factors and reduce them as much as possible. The goal of this study is the evaluation of mother’s gestational age that uses pregnancy supplementsand those who don’t.
Material and methods: study population was mothers who gave birth in 2011 and referred to Sabzevar health care centers for cares. 158 and 46 mothers used and didn’t use supplements respectively. Data were collected by checklists and mothers medical documents available in medical health care centers. Mann-Whitney U test, Kruskal - Wallis test and chi square test with a confedence interval of 95% were used and data was analysed by SPSS softwere.
Findings: from total of 204 women, 7.5% used supplements while 22.5% didn’t use any. Mean and standard deviation of gestational age in supplement users was 07/18±37/272 while other group was 6/17±93/273. This finding was not significant.
There was not any significant finding in demographic data, BMI, past deliveries, birth age of infant, delivery type and past miscarriages. Hemoglobin rates in 26-30 week of pregnancy were significantly higher in supplement user group. Except birth weight which rises with gestational age, there wasn’t any other meaningful relation between gestational age and other variables.
Conclusion: according to our findings we declare any effect of pregnancy supplement usage on gestational age

کلیدواژه‌ها [English]

  • gestational age
  • multivitamin and ferrous supplements