بررسی دیدگاه کارشناسان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار نسبت به آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده در سال 98

نویسندگان

چکیده

مقدمه: آموزش همان زندگی و زندگی همان آموزش است که باید آموخت. آموزش ضمن خدمت فعالیتی نظام مند و تابع
شرایط سازمانی است که در هر سازمان یا موسّسه ای منجر به رشد و تغییرات اساسی در میزان مهارتهای علمی و دانش، مهارت-
های فنی و تکامل نیروی انسانی میگردد ) 2(. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه کارشناسان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی
درمانی شهرستان سبزوار نسبت به آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده در سال 2323 است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. نمونههای مورد پژوهش شامل 82 نفر از کارشناسان
بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی سبزوار ) 42 نفر مرد و 38 نفر زن( بودند که از طریق سرشماری انتخاب گردیدند. ابزار
گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که توسط نمونهها تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار spss و
آزمون آماری آنالیز واریانس استفاده شد. یافته ها: از 82 کارشناس بهداشتی شاغل 3398 درصد به ارتباط دوره های آموزشی با شغل معتقد بودند که این آموزشها با
شغلشان ارتباط داشته است که در مجموع وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد. در مورد هدف از شرکت در دورههای آموزش ضمن
خدمت، حدود 06 درصد از کارشناسان علاقه به افزایش سطح آگاهی را دلیل شرکت در دورهها ابراز نموده اند. در خصوص
حمایت مسئولین از برگزاری دورههای آموزشی مجموعا 2298 درصد کارشناسان رضایت داشتند. در مجموع 2398 درصد معتقد
بودند که تاثیر دورههای آموزشی بر عملکردشان خوب بوده است و مجموع 32 درصد اعتقاد داشتند که این آموزشها تاثیر
خوبی بر روی سطح علمی آنها داشته است .
نتیجه گیری:با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت که آموزشهای ضمن خدمت از دیدگاه کارشناسان در زمینههای
مورد بحث تاثیرگذار بوده است اما بهتر است ابتدا نیاز سنجی آموزشی انجام پذیرد و برگزاری دورههای آموزشی بر مبنای
نیازهای اعلام شده معمول گردد تا تاثیر گذاری آن بیش از پیش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Sabzevar health care centers expert’s point of view among in-service training courses held on 2009

نویسندگان [English]

 • yaser tabarayi
 • hasan naemi
 • leyla taleghani
 • omolbanin gafti
 • Fahime gandomi
 • fateme karabi
چکیده [English]

Background: Learning and life are as same as each other. In-service training is an officially systemic activity that causes progress in scientific and technical skills in any organization or institution. The purpose of present study is the evaluation of Sabzevar health care centers experts point of view toward service training courses held on 2009. Method: Seventy eight health experts (41 men and 37 women) of Sabzevar health care centers were chosen to enrolled in this cross-sectional study by use of census method. Every participant had filled a standard questionnaire. Study data was analyzed by SPSS software by use of statistical variance test. Results: From total of 78 health experts, 39.7% believed that trainings are related to their profession; while this result is not much favorable. Interest in expanding their knowledge has made 60% of participants to participate in courses. About 88.7% were satisfied about employer’s support for conducting the courses. Overall, 89.7% believed that educational courses had good effect on their performance and 91% believed that these courses had positive effects on their level of knowledge. Conclusion: According to the study results. Generally, our participants believed that in-service training can influence discussed topics. However, performing an initial assessment of desired needs prior to planning any courses can be much more effective,

کلیدواژه‌ها [English]

 • In
 • service training
 • Experts
 • University
 • Health Care Center