دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، مهر 1392 (28) 
نقش معنویت وسلامت معنوی بر کیفیت زندگی

صفحه 14-20

اسماعیل موسی زاده؛ محدثه محسن پور؛ نرجس حشمتی فر


بررسی علل خطاهای دارویی پرستاران و راهکار های پیشگیری از آن

صفحه 21-29

مهین امینی؛ عاطفه سالاری طبس؛ انعام الحق چرخت گرگیچ؛ حمید صالحی نیا؛ مریم یعقوبی


بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92

صفحه 30-38

مهدی صفری؛ محمودرضا طاهریان؛ محمد امین فقیه؛ عبدالرحیم یوسف زاده؛ پریسا طه؛ یدالله حمیدی؛ ادریس حسین زاده؛ عباس فراهانی