بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 92

نویسندگان

چکیده

مقدمه: تعیین سطح رضایتمندی دانشجویان به عنوان یکی از مهمترین شاخص های دستیابی به کیفیت مطلوب در نظر گرفته می
شود. لذا این مطالعه به منظور بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامهها و فرآیندهای آموزشی و پژوهشی در دانشکدههای
دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 2331 در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. 142 دانشجو با روش تصادفی
طبقهای از همه دانشکدهها انتخاب شدند. برای سنجش میزان رضایت مندی از پرسش نامه محقق ساخته شامل 12 سوال از جنبههای
مختلف خدمات آموزشی که دارای 3 زیرحیطه بود استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون
من ویتنی و کروسکال والیس انجام شد.
یافته ها: سن اکثر شرکت 71 درصد دانشجویان شرکت کننده در / 14 درصد( قرار داشت. 2 / کنندگان در محدوده 12 سال ) 3
14 درصد( قرار / 12 درصد درصد( و دکترای عمومی ) 5 / طرح، دختر بودند. بیشتر دانشجویان در مقطع کارشناسی پیوسته ) 5
داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده سطح رضایت مندی برای تمام حیطههای مورد بررسی بجز مدیر گروه در حد متوسط بوده
=2/ است. تجزیه و تحلیل آماری انجام شده برای نمره رضایتمندی بر اساس سن دانشجو) 0.012= P (، مدت زمان حضور در دانشگاه) 0.0001= P ( و رشته تحصیلی) 0.022= P ( اختلاف معنیداری وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سطح رضایتمندی دانشجویان از فرآیندهای آموزشی در سطح متوسط است. حیطه های
کتابخانه، فعالیتهای اداره آموزش، مدیر گروه، کلاسهای عملی و آزمایشگاهی و کارگاه های آموزشی و روش تحقیق از جمله
حیطههایی بودند که برای جلب رضایت بیشتر به بازنگری و برنامه ریزی مجدد نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of students satisfaction from educational process anol programs at lorestan university of medical science in 2013

نویسندگان [English]

 • Mehdi Safari
 • Mohammad Reza Taherian
 • Mohammad Amin Faghih
 • Abdolrahim Yousefzadeh
 • Parisa Taha
 • Yadollah Hamidi
 • Edris Hoseinzadeh
 • Abbas Farahani
چکیده [English]

Introduction: Determining of student satisfaction level is considered as the most important indicators to reach the desired quality. Therefore this study was performed with purpose of Evaluation of student satisfaction at educational and research processes in Lorestan medical sciences schools.
Methods: This cross - sectional study was conducted in Lorestan University of Medical Sciences at 2013. 240 students selected from all schools based on stratified method. To measure student satisfaction a questionnaire consisted of 71 questions related to various aspects of educational services (9 compasses) was used. Obtained data were analyzed using SPSS16, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis statistical tests
Results: Most of the participants (24.9%) were 20 years old. 67.1 percent of students were female. Most of students were at the undergraduate level (70.5%) and physician (24.5%). Level of satisfaction for all compasses was at moderate level apart from chairman. Based on statistic result only in internships and apprenticeships compasses satisfaction level showed a significant correlation with students age (0.012), studying duration (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Student satisfaction
 • Educational process
 • Lorestan University of Medical Sciences