بررسی هوش معنوی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پزشکی نیشابور - نیشابور - ایران

2 گروه آموزش وارتقای سلامت - معاونت بهداشت -دانشکده علوم پزشکی نیشابور - نیشابور - ایران

3 دانشکده علوم پزشکی نیشابور

4 دانشکده علوم پزشکی نیشابور- معاونت بهداشت -گروه آموزش وارتقای سلامت

چکیده

مقدمه: برخورداری از هوش معنوی بالا در پرسنل بهداشتی و درمانی می تواند تاثیر بسزایی در خدماتی که به بیماران و جامعه ارائه می شود داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی هوش معنوی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 1392 صورت گرفت.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد که بر روی 217 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور انجام گرفت. روش نمونه گیری سرشماری بود و ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران بود. داده ها پس از جمع آوری، با آزمون های توصیفی ،تی تست و رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزار 20SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: 217 نفر از دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفتند که 82 (9/36%) نفر پسر و 135( 2/62%) نفر دختر بودند میانگین سن این افراد 52/7±63/20 بود. میانگین هوش معنوی در کل افراد 61/12±63/119 بود که این میزان در پسران 31/13±63/119 و در دختران 3/12±7/119 محاسبه شد که تفاوت بین دختران و پسران از نظر آماری معنی دار نبود. طبق آزمون رگرسیون خطی متغیرهای سن، رشته تحصیلی و مذهب معنی دار گردید (05/0> p )
بحث و نتیجه گیری: در مطالعه حاضر اکثر دانشجویان از هوش معنوی بالاتر از میانگین برخوردار بوده که بیشتر از سایر مطالعات می باشد. و با توجه به این که دانشجویان علوم پزشکی در آینده با امر سلامت و بیماری در ارتباط هستند بهتر است در زمینه افزایش هوش معنوی دانشجویان برنامه ریزی هایی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Spiritual Intelligence and related factors in Students of University of Medical Science of Neyshabur

نویسندگان [English]

  • Reza Chenarani 1
  • masoomeh jahani eftekhari 2
  • Javad Borji 3
  • hamideh esfahanian 4
1 Health Education & Health Promotion Department, Neyshabur Faculty of Medical Sciences, Neyshabour, Iran
2 Health Education & Health Promotion Department, Neyshabur Faculty of Medical Sciences, Neyshabour, Iran
3 Neyshabour University of Medical Sciences,
4 Health Education & Health Promotion Department, Neyshabur Faculty of Medical Sciences, Neyshabour, Iran
چکیده [English]

Introduction: possessing high spiritual intelligence in hygiene and clinical staff can certainly have a significant effect on rendering different services to patients and the society. The present study, with the aim of researching the spiritual intelligence of the students of medicine in Neyshabur.Materials and Methods: the present study is a cross study done on 217 students in the college of medicine in Neyshabur. The sampling procedure was done through census and the questionnaire by Abdullah Zadeh it all, was used to gather the necessary data. Having been gathered through descriptive tests, t- test, linear regression and by means of SPSS 20, the data were analyzed.
Results: among the 217 subjects were 62 male and 135 female, the average age of whose was 20.63 and the average spiritual intelligence was 119.63, with 119.63 for males and 119.7 for females. The difference between the boys and the girls was not statistically significant. On the basis of multi- variable test, and linear regression, variables such as the age, field of study and religion became statistically significant.
Discussion and conclusion: most subjects in the present study demonstrated a higher spiritual intelligence than the average and of course higher than that found in other studies. Variables such as age, field of study, and religion were significant and of course verified by the results of other studies. Furthermore, since the students of medicine will be dealing with health and different illnesses, it is advisable to have some plans on the development of spiritual intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: spiritual intelligence
  • students of medicine
  • Neyshabur