رابطه سلامت روان با خودکار آمدی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پیام نور تهران

چکیده

زمینه و هدف: سلامت روان یکی از مباحث مهم در زمینه روانشناسی و روانپزشکی می باشد. عوامل روانشناختی بیشماری در سلامت روان نقش دارند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سلامت روان با خودکارآمدی و عزت نفس در دانشجویان ممتاز و عادی دانشگاه پیام نور سنندج انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه پیام نور واحد سنندج در سال تحصیلی 97-96 بود که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سلامت روان گلدنبرگ(GHQ-28)، مقیاس خودکارآمدی شرر و مادوکس و مقیاس عزت نفس روزنبرگ بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 و آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش بین سلامت روان با خودکارآمدی و عزت نفس در دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(p<0/05).
نتیجه گیری: طبق نتایج حاصل از این پژوهش سلامت روان یکی از عوامل پیش بینی کننده خودکارآمدی و عزت نفس در دانشجویان می باشد. با توجه به این موضوع تشخیص عوامل تاثیر گذار بر سلامت روان افراد می تواند بسیار حایز اهمیت و تاثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Mental health and Self-Efficacy and Self-Esteem in students of Payam Noor University of sanandaj

نویسنده [English]

  • Somayeh Saedi
University of Payam noor
چکیده [English]

Background and Aims: Mental health is one of the most important topics in psychology and psychiatry. Many psychological factors play a role in Mental health. The aim of this study was to investigate the Relationship between Mental health and Self-Efficacy and Self-Esteem in students of Payam Noor University of sanandaj.
Materials and Method: The present study is a correlational study. The research population includes all students of Payam Noor University in the academic year of 2016-17, which includes 600 people. Samples were selected using multistage clustering method. Research instruments included the Mental health scale, Scherer's Self- efficacy, and Rosenberg self- esteem. For data analysis, SPSS software version 23 and Pearson correlation and regression statistical tests were used.
Results: According to the results of the study, there is a significant and positive relation between Mental health and Self- efficacy and Self- esteem in students (p<0/05).
Conclusion: According to the results of this study, Mental health is a predictor of Self-efficacy and Self-esteem in Students. Given this issue, identifying the factors affecting Mental health can be very important and effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental health
  • Self- efficacy
  • Self- esteem
  • Students