بررسی فراوانی مصرف تریاک در بیماران دیابتی نوع 2 ساکن در مناطق روستایی شهرستان بندرگز در سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز بهداشت شهرستان بندر گز

چکیده

زمینه و هدف: دیابت از بیماریهای مهم در جهان تلقی می گردد. سوء مصرف مواد از مهم ترین مشکلات اجتماعی در ایران می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی و عوامل مرتبط با سوء مصرف تریاک در بیماران دیابتی نوع 2 ساکن در یک منطقه روستایی در شهرستان بندرگز بوده است.

روش کار: مطالعه به شکل مقطعی بر روی کلیه بیماران دیابتی ساکن در مناطق روستایی شهرستان بندرگز در سال 1397 انجام گردید. اطلاعات با چک لیست از پرونده بیماران استخراج گردید. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون پیرسون کای اسکوئر انجام گردید.
یافته‌ها: 757 بیمار دیابتی سنین 12 تا 92 سال (میانگین سنی 9/59 سال) بررسی شدند. فراوانی مصرف سیگار در حال حاضر 46 نفر (7/6 درصد) بوده است. فراوانی سوء مصرف تریاک در بیماران دیابتی 2/10 درصد بود(77 نفر). از بین 77 نفر، 2/79 درصد مرد و 6/41 درصد در گروه سنی 59-50 سال بوده اند. سوء مصرف تریاک غالبا در بیماران دیابتی متاهل (4/84 درصد)، کشاورز (8/33 درصد)، دارای تحصیلات ابتدایی (7/37 درصد) و دارای درآمد پایین ( کم تر از یک میلیون تومان در ماه) (8/46 درصد) بوده است. از طرفی دیابت و عوارض آن مهم ترین علل سوء مصرف تریاک در بیماران دیابتی بوده است (5/67 درصد). بین سوء مصرف تریاک در بیماران دیابتی با ویژگی های دموگرافیک مانند جنس، سن، وضعیت تاهل و درآمد ارتباط معنادار آماری وجود دارد(001/0 p<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Opium consumption frequency survey among patients with type 2 diabetes in a rural area in Bandar Gaz district in 2018 year.

چکیده [English]

Introduction: Diabetes mellitus is one of the most common cauuses of disease in the world Opium consumption one of the most prevalent social problems in Iran. The aim of this study was to determine the frequency of opium consumption among patients with type 2 diabetes in a rural area Bandar Gaz district in 2018 year.

Materials and methods: This study was a cross-sectional study conducted on all diabetic patients who were residents in rural areas of Bandar Gaz County in 2018 year. Data were obtained from patient records in a preset checklist. SPSS Software and Pearson's chi-squared test were used for data analysis

Results: 757 diabetic patients with age 12 to 92 years old (mean age 59.9 years) were evaluated. The frequency of smoking is currently 6.7% (n=46).The frequency of opium consumption in diabetes patients was estimated at 10.2 % (n=77). Among 77 cases, 79.2% were male and 41.6% were aged 50-59 years.Opium consumption were mainly(84.4%) married , 33.8% were farmer, 37.7% were elimentary education, and 46.8% were low level of incomeIn addition, diabetes and its complication was the main cause of substance abuse in diabetic patients (67.5%). There were significant differences between the opium consumption in diabetic patients and demographics characteristics including gender, age groups, marital status and income (p<0.0001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • diabetes
  • opium
  • frequency