بهبود کنترل پاسچر در بیماران با دیابت نوروپاتی محیطی بعد از تمرینات پیلاتس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دکترای حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی،دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

2 2- استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 3- استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

5 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی،گروه تربیت بدنی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ،ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: یکی از شایعترین تظاهرات نوروپاتی محیطی دیابتی، کاهش تعادل و اختلال کنترل وضعیت و افتادن است.بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بهبود کنترل پاسچر در بیماران با دیابت نوروپاتی محیطی بعد از تمرینات پیلاتس در سالن انقلاب کرمانشاه در سال 98 بود.
مواد روش ها: در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی30 زن مبتلا به دیابت نوروپاتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت استان کرمانشاه به روش نمونه گیری در دسترس شرکت کردند، و به شیوه تصادفی به دو گروه تمرینات پیلاتس(15 نفر)، و گروه شاهد(15 نفر)، تقسیم شدند. گروه تمرین پیلاتس به مدت هشت هفته و سه جلسه در هر هفته به مدت یک ساعت تمرین انجام دادند. کنترل پاسچر آزمودنی ها قبل و پس از انجام تمرینات منتخب مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تی همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0>p).
یافته ها:نتایج تحقیق نشان داد که در گروه تجربی تفاوت معناداری در امتیازات کسب شده بین گروه پیش آزمون و پس آزمون در مساحت و مسافت محدوده نوسان مرکز فشار بدن در حالت چشم باز و بسته وجود دارد(05/0>P). این در حالی است که در گروه کنترل برای هر دو متغیر تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0<P).
نتیجه گیری: از نتایج تحقیق حاضر میتوان نتیجه گیری کرد که جهت بهبود کنترل پاسچر سالمندان میتوان از تمرینات پیلاتس استفاده کرد. بنابراین می تواند در جهت کاهش خطر سقوط استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of postural control in individuals with Diabetes Peripheral Neuropathy After pilates exercise: A study Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Ainollah sakinepoor 1
  • Maliheh Hadadnejad 2
  • Amir Letafatkar 3
  • Aynollah Naderi 4
  • Maryam Mazidi 5
1 PhD in Corrective Exercise &amp;amp; Sport Injuries, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biomechanics and sport injuries, Faculty of Physical Education and Sports Science, University of Kharazmi, Tehran
3 Assistant Professor, Department of Biomechanics and sport injuries, Faculty of Physical Education and Sports Science, University of Kharazmi, Tehran.
4 Department of Biological Sports, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
5 Master degree Sport Injuries and Corrective Exercises student, Department of and Physical Education and Sport Sciences, Hormozgan University, Bandarabbas, Iran
چکیده [English]

abstract
Aims and background
One of the most common complications of Diabetic Polyneuropathy (DPN) is decreased balance and Postural Control disorder and falls. Thus the purpose of the present study was to the effect of pilates exercise on control posture in patients with Diabetes Peripheral Neuropathy in enghlab in Kermanshah Iran 2019.
Materials and Methods:This Randomized Clinical Trial study was conducted 30 women with Diabetes Peripheral Neuropathy who referred to Diabetes Research Center Kermanshah through Convenience Sampling, and were randomly divided into two groups including pilates exercise, and control. pilates training group was trained for eight weeks and duration 1 hour and 3 sessions/week. The control posture of the subjects before and after the exercise was evaluated. Ancova and dependent T Test were used for data analysis at the significance level of P < 0.05.
Results: The results showed significant difference in obtained scores in the size and distance of the center of pressure area range with open and closed eyes between pretest and posttest in the experimental group, (0/05≥ p).But results showed no significant for both variables in the control group (p>0/05).
Conclusion: This study showed that pilates exercise can improve postural control and decrease the risk of falls in patients with Diabetes Peripheral Neuropathy. Therefore it can be used to reduce risk of falls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Diabetes Peripheral Neuropathy
  • pilates exercises
  • Postural control