نقش حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی در پیش‌بینی نشانه‌های اعتیاد به تلفن همراه در دانش‌آموزان دختر شهر بناب در سال 96-1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

زمینه و هدف: عوامل فردی متعددی در اعتیاد به موبایل نقش دارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی در پیش‌بینی نشانه‌های اعتیاد به تلفن همراه دانش آموزان دختر شهر بناب انجام شد.
مواد و روشها: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بناب در سال تحصیلی 96-1395 بود که تعداد 300 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با پرسشنامه‌های حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و اعتیاد به تلفن همراه گردآوری شدند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS- 23 و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی با اعتیاد به تلفن همراه رابطه معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی، 25 درصد وابستگی به تلفن همراه نوجوانان را در مدارس دوره دوم متوسطه پیش‌بینی می‌کند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های فوق به نظر می‌رسد حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی، نوجوانان را به اعتیاد تلفن همراه مستعد می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of anxiety sensitivity and experimental avoid in predicting mobile addiction in Bonab girl students in 2016-2017

نویسنده [English]

  • Khadija begham 2
2 MSc in Psychology, Urumia Branch, Islamic Azad University, Urumia, Iran
چکیده [English]

Background & objectives: There are several individual risk factors involved in mobile addiction.The aim of this study was to investigate the role of anxiety sensitivity and experimental avoid in predicting mobile addiction of adolescents in Bonab.
Materials and Methods: The study population included all high school female students in the Bonab in the academic year of 2016/17. The study sample consisted of 300 students, who are using cluster random sampling were selected. The data were collected using mobile addiction Questionnaire, anxiety sensitivity scale and experimental avoid scale. The data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, and stepwise regression using SPSS-23.
Results: The results indicated that there was significant relationship between anxiety sensitivity and experimental avoid with mobile addiction. Also, stepwise regression analysis showed that the anxiety sensitivity and experimental avoid can approach 25% of mobile addiction predict.
Conclusion: The results suggest that anxiety sensitivity and experimental avoid adolescents is more sensitive to mobile addiction.
Keywords: mobile addiction, anxiety sensitivity, experimental avoid, adolescent

کلیدواژه‌ها [English]

  • mobile addiction
  • anxiety sensitivity
  • experimental avoid