تأثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر کنش وری عصب – روانشناختی در بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه روانشناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار تربیت بدنی. گروه روانشناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد تمام تربیت بدنی. گروه روانشناسی ورزش.، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: محرومیت از خواب می­تواند تأثیرات زیادی از جمله کاهش عملکرد شناختی، کاهش سطح توجه و هوشیاری را همراه داشته باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر کنش­وری عصب-روان­شناختی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار بود.
مواد و روش ها: این پژوهش به­صورت نیمه­تجربی با استفاده از طرح پیش­آزمون _ پس­آزمون انجام شد. تعداد 20 نفر از دانشجویان دختر خوابگاه دانشجویی دانشگاه شهید چمران انتخاب و در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار قرار گرفتند. ابتدا یک پیش‌آزمون گرفته شد و شرکت­کنندگان زمان واکنش به صورت ساده و انتخابی انجام دادند. یک هفته بعد شرکت­کنندگان ساعت 8 شب وارد مکانی تحت کنترل‌شده در خوابگاه دانشجویی شدند و همان شب از خواب محروم بودند، پس از آن ساعت 8 صبح، شرکت­کنندگان مجدد آزمون زمان واکنش ساده و انتخابی را انجام دادند و نمرات آن‌ها به‌عنوان نمره پس‌آزمون ثبت گردید. از آزمون تی جهت مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد.
یافته ها: یک شب بی­خوابی به‌طور معناداری باعث تغییر در متغیرهای زمان واکنش ساده و انتخابی در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار شد (05/0>p). اما میزان تأثیر مخربی که بر گروه غیر ورزشکار می‌گذارد بیشتر از گروه ورزشکار است.
نتیجه گیری: یک شب بی­خوابی بر روی تمامی ارگان‌های داخلی ازجمله مغز، اندام‌های حفظ قامت و همچنین تمامی سیستم‌های یکپارچه تأثیرگذار است. این موضوع می­تواند بر روی زمان واکنش ساده و انتخابی افراد تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 24 hours sleep deprivation on Function Neuropsychological in athletes and non-athlete students

نویسندگان [English]

  • mohabbat abbasmanesh 1
  • nahid shetabbousheri 2
  • mehdi zarghami 3
1 Master of Physical Education
2 Assistant Professor. Department of Sport Psychology, Faculty of Physical Education, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Professor. Department of Sport Psychology, Faculty of Physical Education, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Sleep deprivation can have many effects, including reduced cognitive function, reduced awareness and alertness. The purpose of this study was to investigate the effect of 24 hours on Function Neuropsychological in athletes and non-athlete students. sleep deprivation
Materials and Method: This research was carried out as a semi-experimental study using pretest-posttest design. 20 students were selected from students of dormitory of Shahid Chamran University and divided into two groups: athletes and non-athletes. First, a pretest was taken and participants performed a simple and choice reaction time. A week later the participants arrived at the 8-night campus under the control of a student dormitory and were deprived of sleep on the same night, after which at 8:00, the participants performed a simple and choice reaction time test and their grades were recorded as a post-test score. T-test was used to compare pre-test and post-test.
Results: One night insomnia significantly altered the simple and choice reaction time in both athletic and non-athletic groups (p<0/05). But the devastating impact on the non-athlete group is greater than that of the athlete.
Conclusion: 24-hour sleep deprivation affects all internal organs including the brain, limbs, and all integrated systems. Sleep deprivation can affect the simple and choice reaction time of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sleep deprivation
  • cognitive function
  • Function Neuropsychological