تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر میزان رضایت مادران از زمان انتظار و استمرار مراجعات خدمات در مراکز سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

2 *نویسنده مسئول،استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مراقبت باروری، پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از آن نقش بسیار مهمی در تشخیص زودرس و درمان به موقع و موثر عوارض بارداری و پس از زایمان دارد. پژوهش حاضر با هدف تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر رضایت از زمان انتظار و استمرار مراجعات خدمات در مراکز سلامت جامعه دانشگاه ایران انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت مورد- شاهدی صورت گرفت. محیط پژوهش مراکز سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. 126 نفر از زنان که هم قبل از طرح و هم بعد از طرح به این مراکز مراجعه داشته اند به عنوان نمونه وارد پژوهش شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده‌ها به صورت آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارSPSS  ویرایش 22 و آزمون آماری ویلکاکسون ، مک نمار و تست فیشر انجام گرفت.
یافته ها: از مجموع 126 زن شرکت کننده در پژوهش، از نظر شغل 63.4 درصد مراجعین خانه دار یا بیکار و بیشترین مراجعین مربوط به گروه سنی کمتر از 35 سال بودند. طبق نتایج بدست امده چون مقدار معناداری کوچک‌تر از 05/0 بود، میزان استمرار مراجعه مادران پس از طرح تحول بیشتر از قبل طرح تحول بدست آمد (05/0>P) و تاثیر طرح تحول بر افزایش میزان استمرار مراجعه مادران در مراقبتهای سلامت مادران است. میزان رضایت مادران از مدت انتظار برای دریافت خدمات سلامت قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت با یکدیگر تفاوت معناداری دارند (05/0>P). میانگین نمره رضایت مادران قبل و بعد از طرح تحول به ترتیب 72/2 و 56/3 می‌باشد. میانگین نمره رضایت بعد از تحول بیشتر از قبل تحول بود.
نتیجه گیری: استمرار مراجعه و میزان رضایت از زمان انتظار دریافت خدمات پس از طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت افزایش یافت. بهره‌مندی از خدمات مادران باردار می تواند شاخص های سلامت مادران و نوزادان را ارتقا داده تا مادران هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی به مراقبت سلامت بیشتر و بهتری دسترسی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Health Development Plan on Mother's satisfaction of waiting time and continues of receiving of maternal health services in clients of community health centers of Iran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Fatemeh ghamarpour 1
  • Mahmood Mahmoodi 2
  • Eravan Masoudi asl 3
1 M.A Student Health Services Management, Science and Research Branch, Islamic azad university, Tehran, Iran
2 *Professor, Department of Health Services Management, Science and Research Branch,Eslamic Azad university, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Health Services Management, Majlis Research Center, Tehran,Iran
چکیده [English]

Background and Aims:Fertility care, pre pregnancy, pregnancy period and postpartum care play a very important role in the early diagnosis and timely and effective treatment of pregnancy and postpartum complications. This study conducted to assessing the effect of Health Development Plan on satisfaction of waiting time and continues of receiving of maternal health services in clients of community health centers of Iran University of Medical Sciences in 2017.
Materials and Method:This study conducted in case-control design. The study was done in Community health centers of Iran University of Medical Sciences chosen by simple random. 126 women referring to these centers entered the study as study sample. Data gathering done using researcher made questionnaire after approval of reliability and validity. Data analyzed using descriptive and analytical approach by SPSS 22nd version and Wilcoxon and Mcnemar   and Fisher tests.
Results:Of the 126 women who participated in the study, 63.4% of the job were housewives or unemployed and most of the patients were under the age of 35. According to the results, because the meaningful value was less than 0.05, the rate of referral of mothers after the development plan was more than before the development plan (P> 0.05) and the effect of the change plan on increasing the continuity of mothers' referral in maternal health care Is. Mothers' satisfaction with waiting time for receiving health services before and after the development of the health system is significant (P <0.05). The mean score of mothers' satisfaction before and after the developmental plan was 2.72 and 3.36 respectively. The average satisfaction score after the change was more than before.
Conclusion:Satisfaction of Waiting time and continues of receiving of maternal health services increased after Health Development  Plan. Utilization of maternal health services can improve infant and maternal health indicators to better health and access both in qualitative and quantitative manners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Plan
  • Satisfaction
  • Iran