بررسی میزان آزمایشات تکراری در یکی از بیمارستانهای شرق کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین

2 مربی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین.

3 *نویسنده مسئول،عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در صورتی که آزمایشات تکرار شوند موجب افزایش حجم کار و هزینه های مادی مضاعف برای درمان بیماران می شود. علاوه بر آن در مواردی تکرار نمونه گیری و انجام آزمایش مربوطه می تواند صدمات جسمی و روانی به بیماران وارد نماید. هدف از انجام این مطالعه بررسی تکرار انواع آزمایشات درخواست شده در آزمایشگاه یکی از بیمارستان های دولتی شرق کشور می باشد تا با معرفی این آزمایشات و میزان تکرار آنها قدمی در زمینه آگاهی بخشی مسئولین بیمارستانی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای کاهش هزینه های مادی و اثرات سوء روانی برداشته شود.
مواد و روش ها: این مطالعه بصورت توصیفی و برروی اطلاعات بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه یکی از بیمارستان های دولتی شرق کشور در یک دوره یک ماهه انجام شد. لازم به ذکر است تعداد 123 آزمایش مربوط به آزمایشات مختلف ارزیابی شدند. تکرار آزمایشات از میان اطلاعات ثبت شده در سال1395 استخراج گردید. در ادامه نوع آزمایشات تکرار شده و درصد تکرار این آزمایشات گزارش گردید.
یافته ها: طی یک ماه 123 تست آزمایشگاهی انجام شده بود که 42 تست مجددا تکرار شده بود. همچنین در این بررسی مشخص شد که تستهای CBC ,BUN, CPK ,CPK-MB ,Cross Match بیشتر از بقیه تکرار شده بودند به گونه ای که تکرار تست Cross Match بیش از 2برابر  بود.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر تعدادی از مهم ترین آزمایشات به میزان بالایی تکرار شده بودند که می تواند به دلیل درخواست پزشک باشد یا در اثر خطاهای ازمایشگاهی همچون  خطا در نمونه گیری  و  کالیبر نبودن دستگاه ها و درنتیجه اشتباه بودن نتایج تکرار شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examination of repeated laboratory tests in the one of the hospitals in eastern Iran

نویسندگان [English]

  • Reyhane Nikzad 1
  • Tahere safari 1
  • Zahra Shamshirian 1
  • Mahmood Marhamati 2
  • bagher moradi 3
1 Public Health Student,Esfarayen Faculty Of Medical Sciences, Esfarayen,Iran
2 Instructor,Faculty Member, Esfarayen Faculty Of Medical Sciences, Esfarayen ,Iran
3 *Assistant Professor, Faculty Member, Faculty Of Medical Sciences, Esfarayen ,Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The repetition of experiments increases the workload and material costs for diagnosis and treatments of the patients. Also repetition of sampling and carrying out the tests can harm patients psychologically and mentally. The purpose of this study was to investigate the repetition of the laboratory tests requested in the laboratory of one of governmental hospitals in east Iran to can awareness of hospital authorities to reduce diagnosis and treatment costs.
Materials and Method: This study was conducted in a retrospective study on the requested testing data of patients referred to the laboratory of one of the governmental hospital in the eastern Iran in a period of one month. 123 different tests were evaluated. The data were extracted from the recorded data in 1395.Then the type of tests and the percentage of the repeat of these tests was reported.
Results: In the present study it was found   that, 123 experimental tests were performed in a month and 42 tests were repeated. It was also found in the study that some tests such as Cross Match, Creatinine, Bilirubin, BUN, CBC, CPK-MB, CPK, had been repeated more than the others. Somehow that repeat of the cross - match test was more than 2 times.
Conclusion: According to investigate the results of this study some of the most important tests were repeated in a high frequency. That can be due to a physician's request, or because of errors in sampling, reading results and the errors in machines calibration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Test
  • Laboratory
  • Patient
  • Hospital