مطالعه مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ و اهمیت آن در بلاک عصب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *نویسنده مسئول، استادیار، مرکز تحقیقات التهاب نروژنیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریح ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری های فک و دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه علوم تشریح ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

5 استاد، گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استاد، گروه علوم تشریح ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

7 استاد، گروه علوم تشریح ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

8 استادیار، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سوراخ پالاتین بزرگ برای بلوک اعصاب ماگزیلاری و پالاتین بزرگ به کار می رود. اطلاع از مرفومتری سوراخ پالاتین بزرگ برای دندانپزشکان، آناتومیست ها و آنتروپولوژیست ها اهمیت دارد. لذا در این مطالعه شاخص های مرفومتریک سوراخ پالاتین بزرگ را در جمجمه های خشک بررسی کردیم.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر در سال 97- 96 بر روی 30 جمجمه انجام گرفت. جمجمه هایی که شکستگی، دفرمیتی و یا اشکال پاتولوژیک ماکروسکوپی داشتند، از مطالعه خارج شدند. زاویه سوراخ پالاتین بزرگ، فاصله دهانه سوراخ پالاتین بزرگ تا لبه خلفی استخوان کام، قلاب پتریگوئید، خط وسط استخوان کام و سوراخ اینسایزیو اندازه گیری گردید. در نهایت، داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS شد و با آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید.
 یافته ها: میانگین فاصله دهانه سوراخ پالاتین بزرگ تا لبه خلفی استخوان کام 0.98± 1.29 سانتیمتر و میانگین فاصله دهانه سوراخ پالاتین بزرگ تا قلاب پتریگوئید 0.53± 1.08 سانتیمتر بود. به علاوه، میانگین فاصله دهانه سوراخ پالاتین بزرگ تا خط وسط استخوان کام 0.39± 1.39 سانتیمتر و زاویه سوراخ پالاتین بزرگ با خط وسط استخوان کام 7.91± 26.55 درجه بود. میانگین فاصله دهانه سوراخ پالاتین بزرگ تا سوراخ اینسایزیو  نیز  0.76± 3.55 سانتیمتر بدست آمد.   
نتیجه گیری: مطالعات مرفومتریک استخوان جمجمه برای دندانپزشکان، متخصصین گوش- حلق و بینی، آنتروپولوژیست و آناتومیست ها سودمند می باشد. برای نتیجه گیری دقیق تر، مطالعات بیشتری با حجم نمونه بیشتر بر روی استخوان جمجمه و نیز  تصاویر رادیوگرافی پانورامیک و  ام آر آی در نژاد های مختلف ضروری به نظر می رسد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Morphometric Study of Greater Palatine Canal and Its Significance in block of Maxillary Nerve

نویسندگان [English]

 • Shabnam Mohammadi 1
 • Babak Ebrahimi 2
 • Mozhgan Kazemian 3
 • Forouzan Absalan 4
 • Mohammad Reza Nikravesh 5
 • Mehdi Abbasi 6
 • Mohammad Tghi Joghataei 7
 • Akram sadeghi 8
1 * Assistant Professor, Neurogenic Inflammation Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 MSc student, Department of Anatomy, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Oral and Maxillary Diseases Research Center, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Anatomy, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
5 Professor, Department of Anatomy, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Professor, Department of Anatomy, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
7 Professor, Department of Anatomy, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
8 Assistant Professor, Cellular and molecular Research Center, Birjand University of Medical Science, Birjand, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Greater palatine foramen is a place for block of maxillary and greater palatine nerves. Knowledge of its morphometry is important for dentists, anatomists and anthropologists. Therefore, in this study we examined the morphometric indices of greater palatine foramen in dry skulls.
Materials and Methods: This descriptive study was performed on 30 skulls in 2017-2018. Fractures, deformities, or macroscopic pathological forms were excluded. Angle of greater palatine foramen, the distance between the openings of the greater palatine to the posterior margin of the palatine bone, the petrygoid hook, midline of the palatine bone and the incisive foramen were measured. Finally, the data were entered into SPSS software and analyzed by descriptive statistics.
Results: The mean distance between the openings of greater palatine foramen and the posterior margin of the palatine bone was 1.29 ± 0.98 cm. The average distance between the openings of the greater palatine foramen and the petrygoid hook was 1.08 ± 0.53 cm. In addition, the mean distance between the openings of the greater palatine foramen to the middle of the palatine bone was 1.39 ± 0.39 cm  and the angle of the greater palatine with the midline of the palatine bone was 26.55 ± 7.1 degrees. The average distance between the openings of the greater palatine foramen and the incisive foramen was 3.55 ± 0.76 cm.
Conclusion: Morphometric studies of skull bone are useful for dentists, ENT specialists, anthropologists and anatomists. To conclude more precisely, more studies with high sample sizes on skull bones, as well as panoramic radiography and MRI images in different breeds seem to be necessary

کلیدواژه‌ها [English]

 • Palatinate channel
 • palatine bone
 • Variation
 • Morphometry