شیوع کمبود ویتامین D در میانسالان شهرستان اسفراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه، آزمایشگاه معاونت بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین،اسفراین، ایران

2 دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی،اسفراین ،ایران

3 *نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی،استادیار، دانشکده علوم پزشکی اسفراین،اسفراین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کمبود ویتامینD  می‌تواند موجب بیماری‌هایی مانند کاهش کلسیم بدن ، افت سیستم ایمنی، دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و حتی افسردگی شود. به دلیل شیوع بالای کمبود ویتامین D در جامعه و تلاش های انجام گرفته در راستای بهبود وضعیت موجود هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع کمبود ویتامینD  در میان‌سالان شهرستان اسفراین بعد از اجرای برنامه مکمل یاری ویتامینD  می‌باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه به‌صورت توصیفی در سال 1394 بر روی میانسالان مراجعه کننده به آزمایشگاه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین انجام شد. جهت اندازه‌گیری غلظت ویتامین 25 دی هیدروکسی ویتامینD  خون از روش الایزا استفاده گردید. همچنین به‌منظور انجام تست از کیت‌های Elecsys استفاده شد. بر اساس دستورالعمل کیت مورد استفاده میزان غلظت سرمی کمتر ازng/mL  29 به‌عنوان کمبود ویتامین D و بیش ازng/mL  30 غلظت توصیه ‌شده ویتامین D در نظر گرفته شد. بعد از جمع‌آوری داده‌ها برای آنالیز از نرم‌افزار اکسل استفاده گردید.
یافته ها: غلظت سرمی25 دی هیدروکسی ویتامینD ،2361 فرد میان‌سال که بعد از اجرای طرح مکمل یاری به آزمایشگاه مراجعه کرده بودند اندازه‌گیری شد. از این تعداد، 1675 نفر(70.9 درصد) کمبود ویتامین D داشتند. همچنین کمبود ویتامین D در مردان و زنان به ترتیب 75.3 درصد و 66.8 درصد رسیده بود.
نتیجه گیری: کمبود ویتامین D در میان‌سالان شهرستان اسفراین هنوز شیوع بالایی دارد ببنابراین اجرای برنامه مکمل یاری باید با جدیت ادامه داشته باشد تا سال‌ به ‌سال شاهد کاهش شیوع کمبود ویتامین D در جامعه باشیم.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of prevalence of vitamin D deficiency in middle aged peoples in Esfaryen city

نویسندگان [English]

  • Fateme Tashrifi 1
  • Ozra Haghani Nasimi 1
  • Mahdi Abdollahi 1
  • Reza Jaghuri 2
  • bagher moradi 3
1 Laboratory expert, Health Department, Faculty of Medical Sciences, Esfarayen,Iran.
2 Ph.D. Clinical Pathology, Esfarayen,Iran.
3 *Assistant professor, Faculty Member, Faculty of Medical Sciences, Esfarayen,Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Efficiency of the vitamin D  in the our community is high so the aim of this study is examination of prevalence of vitamin D deficiency in middle aged peoples after performance of complementary program in Esfaryen city.
Materials and Method: This study was performed on people referring to the health center after performance of the vitamin D supplementary program. Do to vitamin D concentration assay Elecsys kit was used.
Results: Serum concentrations of dihydrox -vitamin D were measured for 2361 middle aged peoples (1185 men and 1176 women) who after 2015 (after using megados of vitamin D), Of these, 1675 (70.9%) patients had vitamin D deficiency. Also, vitamin D deficiency in men and women was 75.3% and 66.8%, respectively.
Conclusion: Our study showedthat prevalence of vitamin D deficiency in the population living in Esfaryen is high and performance of health programs can decrease the prevalence of vitamin D deficiency in middle-aged people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle aged
  • Vitamin
  • Health