ارزیابی آلودگی باکتریایی شیرینی‌های خامه‌ای سطح شهر سنندج در سال۱۳۹۷

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 , دکترا، استادیار، هیئت علمی گروه بهداشت محیط علوم پزشکی کردستان. دکترای بهداشت محیط

3 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

4 استادیار. هیئت علمی گروه بهداشت محیط علوم پزشکی کردستان.

5 گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار ،ایران

چکیده

زمینه و هدف: فرآوررده های قنادی سهم مهمی از تولیدات غذایی کشور را دارند و همچنین با توجه به قابلیت بالای آلوده شدن مواد اولیه شیرینی های خامه ای به آلودگی های باکتریایی به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی در محل تولید، حمل ونقل وعرضه، این مطالعه با هدف بررسی آلودگی میکروبی شیرینی خامه ای شهر سنندج در سال  97  انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع مقطعی می باشد کهتعداد 33 نمونه به صورت تصادفی از سطح شهر نمونه گیری و از نظر شمارش Salmonella، Staphylococcus aureus، Escherichia coli. مطابق با استاندارد ملی ایران مورد آزمایش قرار گرفتند. در تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی، تجزیه واریانس، آزمون Independent- t و آزمون  One-way ANOVAبا در نظر گرفتن سطح معنی دار  95 درصد نرم افزار 20 SPSS صورت گرفت.
یافته ها: نتایج گویای آلودگی کل نمونه ها بود.میزان آلودگی باکتریایی اشریشیا کلی، استافیلو کوکوس اورئوس و سالمونلا به ترتیب8/78، 6/57، 5/45 بود.  همچنین بین میزان آلودگی باکتریایی اشریشیا کلی  با فاصله محیط عرضه و تولید و استفاده از ماشین حمل ارتباط معنا دار یافت شدp<0.05))، اما میان آلودگی باکتریایی استافیلو کوکوس اورئوس و سالمونلا با فاصله محیط عرضه و تولید و استفاده از ماشین حمل ارتباط معنا داری یافت نشد( p>0.05). بین نوع شیرینی و دمای یخچال با آلودگی باکتریایی ارتباط معنا داری یافت نشد 0.05< p)).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بسیاری از نمونه ها فاقد استاندارد لازم میکروبی  برای مصرف هستند. استفاده از ماشین حمل مخصوص، کوتاه بودن فاصله عرضه و تولید، برقراری قوانین نظارت قوی تر و نظارت مداوم و دقیق محل تولید و عرضه می تواند برای نزدیک شدن به شرایط استاندارد راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of bacterial contamination level of raw sweets in Sanandaj city in 2018

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Salehzadeh 1
  • REZA REZAEE 2
  • PARISA Mozafari 3
  • SHADIEH MOHAMMADI 4
  • hosein rezaee 5
1 Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
2 , Ph.D., Assistant Professor, Dept. of Medical Sciences, Kurdistan University of Medical Sciences. PhD Environmental Health
3 1. Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
4 Assistant Professor. Faculty of Medical Sciences Kurdistan Medical Sciences.
5 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Pastry products have an important share of food products in the country, and also due to the high potential of contamination of raw materials from creamy sweets to bacterial contamination due to non-compliance with health points at the place of production, transportation and distribution, this study aimed at The study of microbial contamination of creamy sweets in Sanandaj city in 1997 was carried out.
Materials and Methods: A total of 33 specimens were randomly selected from the city of Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, according to National Iranian standards. In data analysis, descriptive tests, ANOVA, Independent t-test and One-way ANOVA were used to analyze the significance level of 95% of SPSS software.
Results: The results showed that the bacterial contamination of E. coli, Staphylococcus aureus and Salmonella was 78.8, 57.6, and 45.5 respectively. Also, there was a significant correlation between the amount of E. coli bacterial contamination with the distance from the supply and production environment and the use of the carriage (p <0.05), but between bacterial contamination of Staphylococcus aureus and Salmonella with the distance between the supply and production environment and the use of the carriage of meaning There was no significant relationship between bakery type and refrigerated temperature with bacterial contamination (p <0.05).
Conclusion: The results of this study showed that many specimens lack the required microbial standard for consumption. The use of a special car, short supply and production intervals, more stringent monitoring rules, and a consistent and precise monitoring of the place of production and supply can be used to meet standard requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial Contamination
  • Creamy Sweets
  • Sanandaj