مقایسه بین دو روش FBS و HbA1c جهت ارزیابی قند خون بیماران دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه، آزمایشگاه معاونت بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین،اسفراین ایران

2 *نویسنده مسئول،عضو هیئت‌علمی،استادیار، دانشکده علوم پزشکی اسفراین،اسفراین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: انجام تست قند خون ناشتا برای بیماریابی دیابت مقدم شمرده می‌شود در صورتی که انجام تست HbA1c  می‌تواند دقیق‌تر بیماری دیابت را نشان دهد چراکه میزان  HbA1c  نشانگر وضعیت گلوکز فرد در طول 2تا3ماه گذشته می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اهمیت تست HbA1c به‌عنوان یک تست اندازه‌گیری مناسب در راستای تشخیص دیابت بود.
مواد و روش ها: این مطالعه به‌صورت یک گزارش کوتاه بر روی672 نفر از افرادی که در سال 94 به آزمایشگاه معاونت بهداشتی اسفراین مراجعه کرده بودند انجام شد. انتخاب نمونه‌ها به‌صورت سرشماری بود. جهت اندازه‌گیری قند خون از روش قند خون ناشتا و HbA1c استفاده گردید. تست قند خون ناشتا به روش آنزیمی و با غلظت 120 میلی‌گرم در دسی لیتر به‌عنوان شاخص دیابتی انجام شد. همچنین به‌منظور انجام تست HbA1c از کیت‌های نایکوکارد استفاده گردید. جهت آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار اکسل و 16spss استفاده شد.
یافته ها: از بین 672 نفر که قند خون ناشتا وHbA1c  آن‌ها در مراجعه به آزمایشگاه معاونت بهداشتی اسفراین اندازه‌گیری شد. 400نفر HbA1cبالاتر از7 و272 نفر (40 درصد) زیر 6 را نشان دادند. همچنین از672 نفر مذکور 366 نفر (54درصد ) میزان قند خون کمتر از 126 میلی گرم در دسی لیتر و 306 (46 درصد) میزان قند خون بیش از 126 میلی گرم در دسی لیتر را نشان داند. علاوه بر این با بررسی بیماران مشخص شد 272 نفر تست FBS و تست HbA1cمثبت ، 34 نفر فقط FBS مثبت، 128 نفر فقط HbA1cمثبت و 238 نفر هم  تست FBS و تست HbA1c منفی داشتند.
نتیجه گیری: نتایج نشان‌دهنده اهمیت اندازه‌گیری HbA1c نسبت به قند خون ناشتا در بیماران دیابتی می‌باشد . پیشنهاد می‌شود برای ارزیابی دقیق‌تر  تست  قند خون ناشتا و HbA1c  هم‌زمان استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of FBS and HbA1c tests for evaluation blood sugar in diabetic patients

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tashrifi 1
  • Ozra Haghani Nasimi 1
  • Mahdi Abdollahi 1
  • bagher moradi 2
1 Laboratory science expert, Laboratory of Health Deputy, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran
2 Assistant professor, Faculity Member, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: HbA1c  test as an appropriate measurement test to diagnose and control diabetes. Monitoring of diabetes is an important contribution to the proper and accurate treatment of diabetes. As the HbA1c test indicates glucose level over the past two, three months.
Materials and Methods: In this brief report study, HbA1C test and fasting blood glucose were conducted by census method for 672 peoples referring to the laboratory of Health Deputy.
Results: HbA1C and FBS results showed 400 peoples had HbA1c higher than 7, 272 peoples lower than %6. In the 672 people, 366 (54%) had a blood glucose lower than 126 mg / dl and 306 (46%) had a blood glucose greater than 126 mg / dl. In addition, 272 patients with FBS and HbA1c positive tests, 34 were positive for FBS, 128 were positive for HbA1c, and 238 had FBS and negative HbA1c tests.
Conclusion: Our study results showed the importance of HbA1c test compared with fasting blood glucose in diabetic patients and result of this article proposed that FBS and HbA1c tests can be used simultaneously for more accurate results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diabetes
  • HbA1c
  • Fasting Blood Sugar