ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 مربی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

5 *نویسنده مسئول،دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیمارستان پرهزینه ترین جزء سیستم های بهداشتی و درمانی است و منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و ارائه ی خدمت به شمار می روند. کمبود ها و مازاد های نیروی انسانی می تواند در کاهش کیفیت ارائه ی خدمات به بیماران موثر باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی منابع  انسانی بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- مقطعی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393 انجام شد. داده ها که شامل اطلاعات نیروی انسانی کلیه واحد های بستری، پاراکلینیکی و پشتیبانی بیمارستان ها و همچنین ضریب اشغال تخت بخش های بستری بود از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دریافت و در 13 فرم استاندارد استخراج شده از استاندارد های پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها براساس استاندارد ها و با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد.
یافته ها: براساس استاندارد های وزارت بهداشت،62 درصد بیمارستان ها در مجموع واحد ها کمبود نیرو داشتند. تمامی بیمارستان ها در واحد های فیزیوتراپی، داروخانه، تغذیه، حسابداری، رختشوی خانه، امور اداری و مددکاری و کتابخانه دچار کمبود نیرو بودند.100 درصد بیمارستان ها در کادر پرستاری مازاد نیرو داشتند.‏
نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش مشخص شد که بیمارستان های مطالعه شده دارای توزیع همگونی از نیروی انسانی نیستند. مدیریت و برنامه ریزی صحیح نیروی انسانی در رابطه با جبران کمبود های پرسنلی و رساندن آن  به سطح استاندارد، موجب افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت های بیمارستانی می شود.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on human resource distribution in Hospital affiliated with Sabzevar University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Marjan vejdani 1
  • samira foji 2
  • marziye vejdani 3
  • Maryam goudarziyan 4
  • arash shirdel 5
1 Instructor, Iranian Research Center on Healthy Aging, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
2 Instructor, School of Paramedical, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
3 BSc., Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
4 Iranian Research Center on Healthy Aging, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
5 *Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The hospital is the most expensive component of health systems and human resources are the most valuable factor of production and service delivery. Staffing shortages and surpluses can be effective in reducing the quality of patient care.This study aims to assess the manpower resources in educational hospitals affiliated to Sabzevar University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This cross-sectional study in a teaching hospital affiliated to Sabzevar University of Medical Sciences. All data, including information on staffing inpatient units, clinical and support departments of hospitals and hospital bed occupancy was alsoVice Chancellor of Sabzevar University of Medical Sciences and received the standard form derived from standards in 13 ministry of health and medical personnel. Data analysis was performed based on standards and using SPSS16.
Results: The results of the surveys conducted in the hospitals in this study show that 62 percent ofhospitals, shortage of health standards. All hospitals in units of physical therapy, pharmacy, nutrition, Accounting, laundry and administration have shortage. 100% of hospitals had a surplus of nursing staff.
Conclusion: General hospitals were faced with a shortage of manpower and personnel distribution of the various units was inappropriate. Proper planning and management of human resources in relation to the compensation of personnel shortages and deliver it to the standard level, thereby increasing the efficiency of hospital activities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital
  • manpower
  • Standard