اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

آرزو داوری نیا مطلق قوچان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

a.davariniayahoo.com

دکتر حمیده یزدی مقدم

پرستاری استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

beyhaghmedsab.ac.ir

دکتر محمدحسین ساقی

بهداشت محیط استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

beyhagh1medsab.ac.ir

دکتر بهاره امین

فارماکولوژی استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

amin.baharehgmail.com

دکتر ابوالفضل رحمانی

بهداشت محیط دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

rahmanisanimedsab.ac.ir

دکتر یاسر سلیم آبادی

دانشگاه

beyhagh2medsab.ac.ir

دکتر فریما بهشتی

دانشگاه

srcmedsab.ac.ir

دکتر عبدالقادر عصاررودی

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

beyhagh4medsab.ac.ir

دکتر بهشته ابوحمزه

دانشگاه

beyhagh5medsab.ac.ir

دکتر الهام سقایی

دانشگاه

beyhagh6medsab.ac.ir

دکتر زینب جلمبادانی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

jalambadanizgmail.com
0000-0003-0803-7679

مدیر مسئول

دکتر کاظم حسن پور

گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

drhassanpouryahoo.com

سردبیر

دکتر محمد سالاری زارع

گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

dr.m.salarigmail.com