بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب شهرستان ملکشاهی با استفاده از شاخص‌های پایداری در سال ۱۳۹۳

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز بهداشت شهرستان ملکشاهی، ایلام، ایران

2 *نویسنده مسئول،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس بهداشت محیط شهرستان ملکشاهی، ایلام، ایران

4 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،

چکیده

زمینه و هدف: یکی از فاکتورهای مهم در بحث کنترل کیفیت آب پتانسیل خوردگی و رسوب­گذاری آن است. رسوب­گذاری در لوله­ها می­تواند باعث کاهش جریان آب در لوله­ها و مصرف انرژی بیشتر برای انتقال آب شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی وضعیت خورندگی و رسوب‌گذاری آب در شبکه آب‌رسانی شهرستان ملکشاهی می‌باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1393 انجام شد. تعداد ۱۴۴ نمونه به منظور تعیین پتانسیل خوردگی و رسوب­گذاری منابع آب شهر ملکشاهی با استفاده از شاخص­های لانژلیه LSI))، رایزنر (RSI)، پوکوریوس (PSI) و تهاجمی (AI) و پارامترهای مختلف مورد بررسی قرارگرفت.
یافته­ها: نتایج این بررسی نشان داد که اندیس لانژلیه (12/۰ ±) 5۴/۰-، اندیس رایزنر (۱۹/۰ ±) 63/۷ اندیس تهاجمی (۱۵/۰ ±) ۵۹/۱۱ و اندیس پوکوریوس (۱۳/۰ ±) ۴۴/۶ می‌باشد که نشان می‌دهد که آب‌ها تمایل به رسوب‌گذاری ندارند و خوردگی ملایمی دارند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که منابع تأمین آب شرب شهر ملکشاهی در شرایط خورندگی متوسط قرار دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود کنترل کیفیت آب صورت گیرد. همچنین خطوط لوله آب باید با روش‌های پیشگیری از خوردگی محافظت شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on Potential Sedimentation and Corrosion in Drinking Water Resources of Malekshahi City Using Stability Indexes in 2014

نویسندگان [English]

  • Ali Kazempour 1
  • Ali oghazyan 2
  • Farzaneh Tabasideh 3
  • Fatemeh Shokri Dariyan 4
1 Head of Health Center of the Malekshahi, Ilam, Iran
2 *MSc Student of Environmental Health Engineering, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 BS.c Environment Health and Health Center Malekshahi, Ilam. Iran
4 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: One of the important factors in controling water quality is potential corrosion and scale-forming. Scaling in pipes can cause sedimentation and reduction of water flow in pipes. As a result, more energy is required for water conveying. Therefore, The aim of this study was evaluation of chemical quality of corrosiveness and scaling of drinking water in Malekshahi water distribution network.
Materials and Methods: this cross-sectional study was conducted in 2012. 144 samples were examined using Langelier (LSI), Rayznr (RSI), Pokurious (PSI) and aggressive (AI) indices to determine the corrosive and  scaling potential in drinking water resources of Malekshahi city.
Results: The results showed that the Langelier index, Reynar index, aggressive or corrosion index andindex Puckorius were -0.54 (±0.12), 7.63 (±0.19), 11.59 (±0.15) and 6.44 (±0.13) respectively which indicates that most of water supplies don’t tend to scale formation, however tendto mild corrosion.
Conclusion:The results showed that drinking water supplies of Malekshahicity were under a mild corrosion situation. Therefore,water quality needs to be controled. Also, water pipelines should be preserved with several modes of corrosion inhibition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion potential
  • scaling
  • corrosion indices
  • Drinking Water
  • Malekshahi