بررسی ارتباط منزلت اجتماعی و حرفه‌ای با مؤلفه های شغلی از دیدگاه پرستاران بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج) بیرجند‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از مهم­ترین تنش­های حرفه­ پرستاری، جایگاه اجتماعی نامشخص در جامعه است. با وجود اینکه نقش پرستاران در تغییر نظام مراقبت­های بهداشتی، برنامه­ریزی و ارائه خدمات، مهم است اما جایگاه پرستاری به خوبی مشخص نیست و مطالعه‌ای که منزلت اجتماعی و حرفه‌ای آنان و ارتباط آن با مولفه های شغلی را در ایران مورد بررسی قرار دهد یافت نشد بنابراین، هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط منزلت حرفه­ای و اجتماعی با برخی از مؤلفه‌های شغلی از دیدگاه پرستاران بود.
مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقطعی، در سال 1395 بر روی 155 نفر از پرستاران بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند به روش نمونه­گیری سهمیه­ای و تصادفی سیستماتیک انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه­های استاندارد و روا و پایا شده منزلت حرفه­ای و اجتماعی پرستاران جمع­آوری شد. داده­ها با نرم­افزارSPSS  نسخه 19 و آزمون­های آماری توصیفی- تحلیلی و استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی پرستاران 67/6±18/36 سال و سابقه کار این پرستاران 40/6±52/11 سال بوده است. نتایج ارتباط معناداری بین میانگین نمرات منزلت حرفه­ای و منزلت اجتماعی نشان نداد (606/0p =). اما بین نمره منزلت حرفه­ای و وضعیت استخدام پرستاران (008/0=p) و نیز بین نمره منزلت اجتماعی و وضعیت استخدام، بخش محل خدمت و رضایت از حرفه پرستاری ارتباط معنادار وجود داشت (05/0>p).
نتیجه گیری: اکثر پرستاران از منزلت و جایگاه حرفه­ای و اجتماعی خود رضایت چندانی نداشتند، با توجه به تأثیر منزلت اجتماعی و حرفه­ای بر کیفیت مراقبت­های پرستاری پیشنهاد می­شود به منظور ارتقاء منزلت حرفه­ای و اجتماعی پرستاران با برنامه­ریزی دقیق و طولانی مدت زمینه ایفای نقش­های حرفه‌ای مؤثر در بالین فراهم شده و از طرف دیگر با همکاری نهادهای تأثیرگذار و فرهنگی یک تصویر واقعی از حرفه پرستاری در اجتماع معرفی گردد، تا جایگاه و منزلت درخور پرستاران در جامعه و محیط کار آنان احراز گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between Social and Professional Status and Occupational Components from the Nurses’ Perspective in Vali-e Asr Educational Hospital of Birjand

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Bahrami 1
  • Tahereh Rahimzadeh-Feyzabad 2
1 ‎ Instructor of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
2 MS Student, Department of Nursing, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Unclear social status in society is one of the most important profession stresses of nursing. Although, nurses play an important role in changing the policy-making, planning and implementation of health resources in health care system and, unfortunately, nursing status in Iran is quite unclear and there was no study on social and professional status and its relationship with occupational components in Iran. This study aimed to determine the relationship between professional and social status and some occupation components from the perspective of Birjand nurses in 2016.
Materials and Methods: This cross-sectional study, was done on 155 Vali- Asr hospital nurses with Quota and systematic random sampling method in 2016. A standard, validated and reliable professional and social status questionnaire of nurses were employed to collect information. Finally, the data were analyzed using SPSS version 19, along with descriptive statistics and inferential analysis.
Results: The mean age of nurses was 36.18 ±6.6 years and the work experience of 11.52 ± 6.40 years. The results did not show a significant correlation between mean scores of the professional status and social status (p=0.606). But the relationships were significant between the professional status and employment status of nurses (p=0.008) as well as between the social status and employment status, unit of work and the satisfaction of the nursing profession, (p<0.05).
Conclusion: Since the majority of nurses were dissatisfied with their social and professional status. Considering the effect of social and professional status on the quality of nursing care, it is suggested to promote the nursing professional and social status with a precise and long-term planning to provide effective professional role in the clinic. On the other hand the media play an effective role to present a true picture of nursing profession in the community, that provide appropriate nursing status in the community and their work place environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prestige
  • Society
  • Occupations
  • Nurse