مقایسه تصمیم گیری مخاطره آمیز و حافظه کاری دیداری فضایی در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار/ گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار/ گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

زمینه و هدف: اختلال شخصیت مرزی با یک الگوی پایدار از رفتار نابهنجار، شناخت و عاطفه مشخص می­شود. تکانشگری، هسته مرکزی اختلال شخصیت مرزی می­باشد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی از عواقب دراز مدت رفتارهای تکانشی خود آگاه هستند، ولی باز هم با آن درگیر هستند. همچنین، این افراد نقایصی را در کارکردهای شناختی از جمله حافظه نشان می­دهند. با توجه به اهمیت بالای تصمیم­گیری و کارکردهای شناختی در زندگی روزمره و عملکردهای شغلی و تحصیلی، بررسی تصمیم­گیری مخاطره آمیز و حافظه کاری در افراد با اختلال شخصیت مرزی ضروری می­باشد. لذا، هدف از پژوهش حاضر مقایسه تصمیم­گیری مخاطره آمیز و حافظه کاری دیداری- فضایی در افراد با رگه­های اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی می­باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مورد- شاهد می­باشد. در این راستا، تعداد 25 نفر از دانشجویان با رگه­های اختلال شخصیت مرزی و 25 نفر از دانشجویان عادی با پرسشنامه شخصیت مرزی (BPI) انتخاب شدند، و سپس هر دو گروه توسط آزمون ریسک پذیری بادکنی و آزمون بلوک­های کرسی ارزیابی شدند. داده­های به دست آمده به روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) نشان داد که بین دو گروه در متغیر حافظه کاری دیداری فضایی تفاوت معنی­داری وجود دارد (0001/0>p)، ولی در تصمیم­گیری مخاطره­ آمیز تفاوت معنی­داری بین دو گروه مشاهده نشد (65/0p=).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می­دهد که آزمودنی­های با رگه­های اختلال شخصیت مرزی رفتار مناسبی را در تصمیم­گیری مخاطره آمیز نشان می­دهند، در حالی­که آنها در حافظه کاری دیداری- فضایی نقص دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Risky Decision Making and Visuospatial Working Memory in Subjects with Borderline Personality Traits

نویسندگان [English]

  • Siamak Dadashi 1
  • Ezzatollah Ahmadi 2
  • Hassan Bafandeh 3
1 Msc student in cognitive science, Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Borderline personality disorder (BPD) is characterized by an enduring pattern of abnormal behavior, cognition, and affect. Impulsivity is a core feature of borderline personality disorder. Individuals with BPD are most often explicitly aware of the deleterious long-term consequences of their impulsive behaviors, but still engage in them. Also, peoples with BPD exhibits deficits in cognitive functions including working memory. Due to the importance of decision-making and cognitive functions in daily activities, job Performance and academic achievement, investigation of risky decisions and working memory in people with borderline personality disorder is necessary. So, this study aimed to compare the risky decision making and visuospatial working memory in subjects with borderline personality traits and normal subjects.
Materials and Methods: This is a case-control study. In this regard, 25 college student with Borderline personality traits and 25 normal college students were chosen by borderline personality inventory (BPI), ), and then participants were evaluated with  Balloon Analogue Risk Task and Corsi Blocks Test. Data were analyzed using Multivariate analysis of variance(MANOVA) via SPSS 18.
Results: The results showed that there are significant difference between subjects with borderline personality traits and normal subjects in visuospatial working memory(p<0.0001), while subjects with borderline personality traits had no significant difference comparing to control group.(p=0.65).
Conclusion: The results of this study indicated that subjects with borderline personality traits show appropriate behavior in risky decision making, but they exhibit deficits in visuospatial working memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • working Memory
  • borderline personality disorder
  • risky decision making