بررسی میزان مواجهه شغلی رانندگان کمباین با ذرات قابل استنشاق هوابرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علومپزشکی مازندران ساری ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 کارشناسی ارشد سم شناسی و فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علومپزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شاغلین حرفه کشاورزی با عوامل زیان آور متعددی در تماس می‌باشند. رانندگان ماشین‌های کشاورزی همچون تراکتور و کمباین از جمله ‏کارگرانی هستند که با آلاینده‌های مضری همچون ذرات معلق در تماس می‌باشند که طیف وسیعی از بیماری‌ها را موجب می‌گردد. هدف این ‏مطالعه بررسی میزان مواجهه رانندگان کمباین با ذرات قابل استنشاق هوابرد می‌باشد.‏
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی44 نفر از رانندگان کمباین مزارع اطراف شهرستان شاهین‌دژ وارد مطالعه شده و نمونه‌برداری از هوای منطقه ‏تنفسی آنها و محیط اطراف طبق متد ‏NIOSH0600‎‏ صورت گرفت. نرم افزار ‏SPSS‏ نسخه 16 و از آزمون‌های ‏T-Test‏ و ‏Partial ‎Correlation‏ جهت آنالیز آماری داده‌ها استفاده شد.‏
یافته ها: میانگین غلظت ذرات ‏PM4‎‏ فردی و محیطی به ترتیب برابر 22680 و ‏g/m3‎‏µ 8/521 بود. غلظت ذرات ‏PM4‎‏ در کمباین‌های بدون کابین ‏‏63 درصد بیشتر از کمباین‌های کابین‌دار بود و همچنین برای ‏PM2.5‎‏ و ‏PM1‎‏ به ترتیب برابر 5/63 درصد و 7/37 درصد بوده است. ارتباط ‏معناداری بین دما و غلظت ذرات ‏PM4‎، ‏PM2.5‎‏ و ‏PM1‎‏ وجود داشت و همچنین میان غلظت این ذرات با یکدیگر نیز همبستگی بالایی ‏دیده شد.‏
نتیجه گیری: میزان مواجهه رانندگان با ذرات معلق بالاتر از حد مجاز بوده که نیازمند بهبود شرایط می‌باشد. از جمله روش‌های کنترلی بسیار مؤثر می‌توان ‏به بهبود کابین‌ها و تعبیه سیستم‌های تهویه‌ای، اشاره کرد. پیشنهاد می‌گردد محققین اهداف مطالعه خود را معطوف به تعیین ترکیب شیمیایی ‏ذرات کرده و به بررسی مارکرهای بیولوژیکی در خون و ادرار رانندگان مواجهه یافته با آلاینده‌های ذره‌ای بپردازند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Occupational Exposure to Respirable Dust in Combine Drivers

نویسندگان [English]

  • ismael javadi 1
  • Mohsen Gorgani 2
  • Jafar Jalilian 3
1 MSc of occupational Health;mazandaran university of medical science;sari iran.
2 M.Sc. Student of Occupational Health and Safety, Mazandaran University of Medical Science, Sari, Iran.‎
3 MSc of Toxicology and pharmacology, Department of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Science, ‎Sari, Iran.‎
چکیده [English]

Background and Aims: Agricultural workers are expose to various hazardous particles. Tractor and Combine drivers’ ‎exposure to particulate matters causes vast types of diseases. This study aimed  to evaluate combine ‎driver’s exposure to respirable dust.‎
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, 44 Combine drivers in Shahindej city and its surrounding ‎agricultural fields, were included. The air sampling from breathing zone of drivers was taken ‎applying NIOSH0600 method. statistical analysis was performed using SPSS16 with t-test and ‎Partial Correlation.‎
Results: The mean concentration of personal and environmental PM4 was 22680 and 521.8 ‎‏µ‏g/m3 ‎respectively. PM4 level in non-cabin combines was 63% higher than cabined machines, which was ‎‎63.5% and 37.7% for PM2.5 and PM1 respectively. Significant relations were found between PM4, ‎PM2.5 and PM1 with each other. High correlation was exists between temperature and mentioned ‎PMs.‎
Conclusion: Drivers’ exposure to particulate matter was higher than permissible exposure limits and required ‎improvement. As a controlling method, upgrading of machine cabins and implementation of ‎ventilation system could be suggested. It’s suggested that the future researchers adjust their ‎objectives to chemical characterizing of PMs and evaluation of biomarkers of particulate matter in ‎exposed workers’ blood and urine samples.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Respirable Dust
  • Combine Driver
  • occupational exposure
  • Agriculture Dust